Lex Kosta

Motion 2014/15:1158 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S)

av Tomas Eneroth och Monica Haider (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheterna till ett tillägg till den pågående översynen av kommunallagen.

Motivering

Lessebo kommun i Kronobergs län har varit en bygd med låg tillväxt. Tyvärr har dessutom många som arbetade inom glasindustrin blivit arbetslösa till följd av att branschen utsatts för hård konkurrens. Men nu har det vänt, och utvecklingen har varit mycket positiv med många nya arbetstillfällen, vilket har skett mycket tack vare förändringarna inom glasindustrin och Kosta Glascenter.

 

Den positiva utvecklingen har bland annat inneburit att hotell har efterfrågats för att klara det ökade trycket inom besöksnäringen. Genom beslut i kommunfullmäktige har kommunen beslutat att i samverkan med en näringsidkare inom glasindustrin på orten satsa på att bygga ett hotell.

 

Det är en viktig uppgift för kommunen att försöka stimulera företag att etablera sig i kommunen och underlätta för redan etablerade företag att utvecklas och växa. Det är bra med ett starkt kommunalt engagemang i näringslivsfrågor, och kommuner måste få rimliga förutsättningar att bedriva aktiv näringspolitik. Att vara positiv till satsningar inom näringslivet, att medverka i och stödja samarbetsprojekt mellan företag är mycket viktigt inte minst i små kommuner.

 

Det som har hänt i Lessebo visar att den här delen av kommunallagen bör ses över. Då det just nu pågår en utredning av kommunallagen bör möjligheterna till ett tilläggsdirektiv övervägas. Dagens lagstiftning förbjuder Lessebo kommun att stödja bygget av hotellet. Det som länsrätten stöder sig på är en bestämmelse från 1950-talet. Den reglering som idag finns i kommunallagen behöver moderniseras i syfte att stärka kommunernas förutsättningar att bedriva en aktiv näringspolitik. I den översyn som nu görs av kommunallagen bör därför regeringen överväga att även se över denna så att kommuner ges större manövreringsutrymme, vilket krävs i det moderna Sverige.

.

Tomas Eneroth (S)

Monica Haider (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)