Levande skärgård

Motion 1994/95:A471 av Dan Ericsson (kds)

av Dan Ericsson (kds)
Den under förra året presenterade skärgårdsutredningen
(SOU 1994:93) en rad förslag på det skärgårdspolitiska
området. Dessvärre har det praktiska resultatet av detta lyst
med sin frånvaro.
Det är nu hög tid att konkreta beslutsförslag presenteras
som undanröjer de olägenheter som skärgårdsbefolkningen
är utsatt för. Vidare borde begreppet skärgård vidgas till att
gälla såväl fastlandsremsan i typiska skärgårdsområden som
öar både med och utan broförbindelse.
Det måste definitivt anses vara ett riksintresse med levande
skärgårdar runt om i vårt land. Möjligheterna till fast utkomst
i ''skärgårdsnäringar'' måste också fortsättningsvis
vidmakthållas.
När regeringen presenterat sin syn på användningen av
EU:s strukturfonder och glesbygdsstöd har skärgården
återigen hamnat i strykklass. I det sammanhanget räknas
uppenbarligen bara öar som saknar fastlandsförbindelse som
skärgård. Detta är ett allt för snävt begrepp.
Skärgårdsbegreppet borde vidgas. Bra vore också om de
aktuella områdena själva fick större inflytande över
fördelningen av de möjliga stöd som finns att tillgå så att
hänsyn tas till regionala skillnader. Särskilda skärgårdsråd
skulle kunna vara den förmedlande och fördelande länken.
Fastighetsbeskattningen är idag ett av de största problemen
i skärgården, detta beroende på köpstarka storstadsbors
köpkraft som drivit upp fastighetspriserna i skärgården. Med
de små marginaler som skärgårdsföretag har kan
fastighetsskatten leda till att en stor del av ersättningen för
den egna arbetsinsatsen äts upp. Särskilt gäller detta de äldre
skärgårdsborna. Eftersom kvittning mot eventuella
tjänsteinkomster och pension inte är tillåten blir
fastighetsskatten särskilt betungande. Regeringen borde på
denna punkt presentera förslag till förändringar.
Möjligheten att hävda intresset av bosättning och
sysselsättning vid fastighetsöverlåtelse i skärgårdarna är
begränsad. Också på denna punkt bör regeringen presentera
åtgärdsförslag för riksdagen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ett vidgat skärgårdsbegrepp,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att skärgårdsområdena själva skall
få inflytande över hur stödmedel skall fördelas inom
områdena,
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag till förändring
av fastighetsbeskattningen som gör att de orimliga effekter
som i dag kan uppstå i skärgårdsområden undanröjs,1
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om nödvändigheten av att stärka
boende- och sysselsättningsintresset vid
fastighetsöverlåtelse i skärgårdarna.2

Stockholm den 25 januari 1995

Dan Ericsson (kds)
1 Yrkande 3 hänvisat till SkU.

2 Yrkande 4 hänvisat till BoU.
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)