Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Lektorsutbildning

Motion 1990/91:Ub556 av Rune Rydén m.fl. (m, fp, mp, c)

av Rune Rydén m.fl. (m, fp, mp, c)
I riksdagens beslut hösten 1990 om ansvaret för skolan
sägs bl.a. att samspelet mellan grundutbildning på
gymnasienivå och forskning också i fortsättningen kommer
att vara viktigt. En välutbildad lektorskår behövs som en
viktig del av en kunnig lärarkår i gymnasieskolan.
De bestämmelser som finns om högskoleämnen, i vilka
doktorsexamen skall ha avlagts för behörighet till
gymnasielektorat i allmänna ämnen, är ungefär tjugo år
gamla. Dessa bestämmelser behöver enligt vår mening ses
över. Bl.a. bör övervägas om doktorsexamen inom TEMA
vid universitetet i Linköping kan komma i fråga för
behörighet. Så är f.n. inte fallet. UHÄ bör få i uppdrag att
göra en allmän översyn av dessa bestämmelser.
Även regeringens förordning om särskild praktisk-
pedagogisk utbildning av lektorer behöver omarbetas mot
bakgrund av bl.a. att länsskolnämnderna avskaffas den 1
juli 1991. Den praktiskpedagogiska lektorsutbildningen
skall enligt förordningen anordnas i stort sett enligt två
huvudmodeller. Enligt den första modellen skall den
praktisk-pedagogiska utbildningen för ämnesteoretiskt
behörig lektor bedrivas på deltid under samtidig
tjänstgöring i kommunens skolväsende. Den kommun som
är intresserad av att knyta vederbörande till sitt skolväsende
som lektor bör enligt vår mening kunna göra en
överenskommelse med närmaste högskoleenhet med
ämneslärarlinje om en utbildningsplats på distans.
Utbildningen bör därvid kunna bedrivas koncentrerat och
kostnadsmässigt inte överstiga vad som är en rimlig per
capita-kostnad på ämneslärarlinjen. Utbildning och
handledning får anpassas till denna kostnadsram.
Enligt den andra utbildningsmodellen bedrivs den
praktisk-pedagogiska utbildningen för ämnesteoretiskt
behörig lektor på högskoleorten under i princip en termin
med ersättning motsvarande utbildningsbidrag för
doktorand. Denna utbildning skall enligt riksdagsbeslut
anordnas även fortsättningsvis. Det behövs därför en
komplettering av bestämmelserna om utbildningsarvode,
när nu statsbidraget till gymnasieskolan gjorts om.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att föreskrifterna om tillträde till den praktisk-
pedagogiska utbildningen för gymnasielektorer ses över när
det gäller högskoleämnen i vilka doktorsexamen skall ha
avlagts,
2. att riksdagen hos regeringen begär att förordningen
om särskild utbildning av lektorer snarast anpassas till
förändringarna av den statliga skoladministrationen och av
statsbidragssystemet för gymnasieskolan.

Stockholm den 21 januari 1991

Rune Rydén (m)

Göran Engström (c)

Kjell Dahlström (mp)

Kjell-Arne Welin (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)