Legitimering av dietister

Motion 1988/89:So515 av Gullan Lindblad (m)

av Gullan Lindblad (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So515

av Gullan Lindblad (m)
Legitimering av dietister

Yrkesgruppen utbildade dietister har funnits i Sverige sedan 1969. Sedan
1978 sker kontinuerlig utbildning. Det finns nu ca 350 dietister i Sverige, vilka
till 99 procent är kvinnor. Utbildningen är 120 p. på högskolenivå.

Dietisterna är alltså en välutbildad yrkeskår, som kan erbjuda kostbehandling
av hög kvalitet vid en rad olika sjukdomar, t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar,
diabetes, uremi och cancer. En god kostbehandling kan förebygga
komplikationer och kan avsevärt fördröja olika sjukdomsförlopp. Vid
njursjukdomar kan t.ex. dialys förhindras eller fördröjas i väntan på
transplantation. Den sjuke kan bo hemma och må skapligt i stället för att av
och till vistas på sjukhus och genomgå besvärliga behandlingar.

Dietisterna skall teoretiskt sett svara för den kostbehandling som läkaren
ordinerar men i praktiken får dietisten det största ansvaret, då det är hon/han
som har de specifika yrkeskunskaperna, som ingen annan yrkesgrupp
besitter.

Dietisterna har i dag inget skydd för sin yrkestitel genom legitimation.
Arbetsgivaren - i regel landstingen - kan i princip anställa vem som helst på
en sådan tjänst. Detta kan innebära att patienterna inte får den kvalitet på
behandlingen, som de skulle ha. I sämsta fall kan patienten bli felbehandlad
och skadas allvarligt av felaktig kostinformation, t.ex. vid allergier och vissa
tarmsjukdomar.

Den nya hälso- och sjukvårdspolitiken säger sig sätta hälsofrågor och
förebyggande åtgärder i centrum. Inte minst kostens betydelse för hälsan har
uppmärksammats på senare år. Det borde därför ligga ett allmänt intresse i
att sätta kvalitetskraven högt hos yrkesutövarna på detta område. Allt talar
såldes för att dietisterna bör anförtros det skydd för sin yrkestitel som en
legitimation innebär.

Många dietister skulle ha intresse av att ”öppna eget”. Detta är knappast
möjligt i dag, då dietisterna inte har någon möjlighet att tillhöra sjukförsäkringen.
De patienter som kanske bäst skulle behöva hjälp med kostrådgivning
har knappt råd att ”köpa sig förbi kön” till sjukhusen. Jag anser därför
att dietisterna också bör få rätt att utföra sitt arbete inom den allmänna
försäkringens ram.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att dietister
med kvalificerad högskoleutbildning bör erhålla legitimation som
skydd för sin yrkestitel,

[att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
legitimerade dietister bör få rätt att utföra sitt arbete inom den
allmänna försäkringens ram.1]

Stockholm den 24 januari 1989

Gullan Lindblad (m)

Mot. 1988/89
So515

1 1988/89: Sf341.

16980, Stockholm 1989

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)