Legitimation av naprapater

Motion 1991/92:So454 av Anita Johansson och Eva Johansson (s)

av Anita Johansson och Eva Johansson (s)
Naprapaterna utgör i dag en mycket stor resurs för
många människor. Många av dem som besöker
naprapaterna har rygg- och ledbesvär. Behandlingen är
tillgänglig för alla och utbildade naprapater finns på många
orter i landet
Den manuella medicinen d.v.s. naprapati och
kiropraktik är vanligast inom alternativ medicin. Vid besvär
i rörelseapparaten, t.ex. ryggont, upplevs den manuella
behandlingen mer effektiv än traditionell behandling inom
hälso- och sjukvården. Patienterna vänder sig ofta direkt till
naprapat eller kiropraktor för att få hjälp. I flera
sammanhang förekommer samarbete mellan naprapater
och kiropraktiker och företagshälsovård.
Utbildningen av naprapater sker i Sverige sedan 1971 vid
Naprapatic School i Stockholm. Utbildningstiden är fyra års
heltidsstudier. Inträdeskravet är gymnasiekompetens.
Kursplanen upptar en rad medicinska och andra
ämnesområden. Av 150--175 sökande intas 65 varje år.
Utbildningen är anpassad efter svenska förhållanden.
Svenska myndigheter har möjlighet till påverkan och
kontroll av utbildningen.
Alternativmedicinkommittén kom med sitt
slutbetänkande 1989. Det är synnerligen anmärkningsvärt
att den inte såg som sin uppgift att göra erforderliga
kartläggningar av naprapaternas utbildning, deras
kompetens, naprapatins ställning och inriktning m.m., som
kan anses krävas som underlag för ett beslut om
legitimation.
Det är angeläget att frågan om legitimation av
naprapater får en snabb och positiv lösning. Det är viktigt
ur samhällets synpunkt att både kunna påverka utbildning
och till fullo kunna utnyttja landets sjukvårdsresurser i form
av utbildade personer. Det ger också trygghet för alla, som
vänder sig till en naprapat, att veta att det är en av samhället
legitimerad naprapat. Det är också av stor betydelse för
gruppen naprapater att få en officiell legitimation och i
högre grad kunna samverka med övriga i sjukvården.
Eftersom allmänhetens förtroende för naprapaterna är
stort och naprapation är en stor omfattande och vanlig
behandlingsform inom manuell medicin i Sverige, är det
viktigt att den förs in under samhällets tillsyn. Naprapaterna
är en tillgång för snabb och effektiv vård vid
rörelseapparatens sjukdomar. Patienterna belastar inte
sjukvården och därmed minskas också vårdköerna.
Eftersom det årligen utförs ca 1 miljon behandlingar, detta
bör motsvara ca 200 000 
patienter, kan inte vårdbehovet anses ringa.
Eftersom de drabbade ofta snabbt kommer tillbaka i
produktionen besparas samhället stora kostnader. Doctors
of Naprapathys utgör en väl definierad yrkesgrupp med en
klar yrkesindentitet. Utbildningen tillgodoser högt ställda
krav vad avser patientens säkerhet i vården.
Allmänhetens förtroende för naprapatin är stor och
fortsätter att växa. Naprapaterna är redan i dag etablerade
inom bl.a. företagshälsovården. Stora folkrörelser som ex.
idrottsrörelsen och fackföreningsrörelsen ser positivt på den
verksamheten. Naprapati är den största och vanligaste
behandlingsformen inom manuell medicin i Sverige.
Verksamheten har nått en sådan omfattning att den bör
föras in under samhällets tillsyn.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en kartläggning av naprapaters
utbildning.

Stockholm den 23 januari 1992

Anita Johansson (s)

Eva Johansson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1992-01-27 Bordläggning: 1992-02-06 Hänvisning: 1992-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)