Lättläst demokratisatsning

Motion 2021/22:1020 av Per Lodenius och Ulrika Heie (båda C)

av Per Lodenius och Ulrika Heie (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta fram en strategi för hur demokrati- och valinformation ska finnas tillgänglig och spridas på lättläst svenska och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi firar i Sverige 100 år av demokrati och allmänrösträtt. Det var dock inte förrän 1989 verklig rösträtt infördes då omyndigförklaringen avskaffades. De som tidigare omyndigförklarats, ofta på grund av en intellektuell funktionsnedsättning, får sedan dess delta på lika villkor i allmänna val.

Men för att en demokrati ska fungera måste nyheter, samhällsinformation och litteratur vara tillgängligt för alla. Behovet av nyheter, samhällsinformation och litteratur på lättläst svenska är stort. En fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning har svårt att ta till sig skriftlig information. Det rör sig till exempel om personer med utländsk bakgrund, om personer med dyslexi eller andra funktionsnedsättningar, men också om ovana och ointresserade läsare. Därför är det av yttersta vikt att regeringen tar fram en strategi för hur information i god tid inför valet 2022 ska vara tillgänglig för personer med lässvårigheter. 

I strategin bör ingå att Valmyndigheten gör direktutskick till alla förstagångsväljare med lättläst information om hur valet går till. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) ger ut tidningen 8Sidor. MTM ansvarar också för Alla väljare – en lättläst sajt om politik. Inför valet 2022 måste fler få möjlighet att både nås och få ta del av lättläst information. Det behövs en särskild satsning för demokratin och på resurser för information på lättläst svenska om demokrati, valsystemet och de olika partierna.

Yttrandefriheten och åsiktsfriheten, inklusive friheten att söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer på lika villkor är avgörande för att ett val ska vara demokratiskt och en demokrati ska vara levande. Samma grupper som är i behov av lättlästa texter sammanfaller ofta med de grupper som inte röstar i val. En satsning på lättläst valinformation och information om vår demokrati kan öka valdeltagandet och stärka demokratin.

Per Lodenius (C)

Ulrika Heie (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-29 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)