Låt tulltjänstemän bära vapen

Motion 2013/14:Sk374 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD)

av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska utreda huruvida uppgifterna att tullinspektörer släpper förbi grovt kriminella av rädsla för sin egen säkerhet stämmer.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tullinspektörerna ska utrustas med tjänstevapen och/eller annan utrustning de är i behov av från effektivitetssynpunkt, om det visar sig att uppgifterna stämmer.

Motivering

Tullverket är den enskilt viktigaste myndigheten med ansvaret för att säkerställa att grova brottslingar inte för in narkotika och illegala vapen i Sverige. Under sommaren 2013 framkom dock alarmerande uppgifter i Svenska Dagbladet (SvD) som gör gällande att tullinspektörer medvetet släpper in grovt kriminella personer i Sverige, trots misstanke att de för med sig vapen. Detta av rädsla för den egna säkerheten. Uppgifterna kommer från källor inom Tullverket. Enligt källorna är detta en av anledningarna till att man finner så få illegala vapen (26 första halvåret 2013).

Precis som polisen arbetar tullinspektörerna mot grov organiserad brottslighet, men med den stora skillnaden att de inte får bära några tjänstevapen. När SvD frågar Polisförbundets huvudskyddsombud Erling Staxäng om polisen skulle ingripa utan tjänstevapen om de fått in tips på ett fordon med narkotika, svarar han nekande på frågan: ”Nej, som huvudskyddsombud skulle jag aldrig vilja höra talas om att man gjorde det. Man vet ju aldrig vilken situation man stöter på.”1

Det är orimligt att kräva att tullinspektörerna ska ingripa utan tjänstevapen i situationer då polisen inte gör det. Och att tillkalla polis varje gång misstanke föreligger är orimligt. En sådan organisation skulle bli tungrodd, byråkratisk och ineffektiv. Detta är för övrigt något som en av de läckande källorna inom tullen påtalar när han uttalar sig om problematiken: ”Vi har inte möjlighet att hantera dem om de börjar bråka. Och polisen kan man inte ringa varje gång man har en misstanke.”2

Om uppgifterna i SvD stämmer, är det mycket allvarligt. För mig är det självklart att inte en enda grov brottsling ska få tillåtas smuggla in vapen eller narkotika obehindrat på grund av rädsla från tulltjänstemännens sida. Om så sker har de grovt kriminellas lyckats med att ställa sig över rättvisan.

Vi anser därför att regeringen skyndsamt bör utreda huruvida källornas uppgifter stämmer, förslagsvis genom kvalitativa intervjuer och anonyma enkäter. Om uppgifterna visar sig vara korrekta, bör tullinspektörerna skyndsamt ges tjänstevapen och/eller den utrustning som krävs för att upprätthålla statens gränsskydd mot grov organiserad brottslighet.

Stockholm den 26 september 2013

Richard Jomshof (SD)

Kent Ekeroth (SD)


[1]

Osäkra tullare undviker vapenfynd Svenska Dagbladet 2013-08-31 S. 8–9 – Sektion: General – Del: 1.

[2]

Osäkra tullare undviker vapenfynd Svenska Dagbladet 2013-08-31 S. 8–9 – Sektion: General – Del: 1.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)