Låt logopeder vara intygsskrivare

Motion 2018/19:1485 av Sofia Nilsson (C)

av Sofia Nilsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta logopeder vara intygsskrivare till Försäkringskassan för barn som fyllt tolv år och som behöver vårdnadshavare med sig vid sjukvårdande besök, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

De patientgrupper som kommer till logoped har svårigheter att uttrycka sig i tal eller skrift och kan också ha svårt att uppfatta talat och skrivet språk. Detta leder till svårigheter i det dagliga livet, i familjen, i skolan, på jobbet och på fritiden. Av naturliga skäl är detta patientgrupper som inte ofta hörs i debatten.

Logopeden är ofta den enda medicinska vårdgivare som patientgruppen besöker eller har kontakt med, det vill säga det är inte alls givet att de har en läkarkontakt angående det de kommer till logopeden för. Patienterna har många gånger kommuni­kationshinder av olika slag som försvårar för dem att obehindrat klara sig ensamma, inte minst när de är barn. Ofta behöver dessa barn och ungdomar ha målsman med sig vid besök i vården.

Ett exempel är barn och ungdomar med stamning. Där är det logopeden som ställer diagnos och ger behandling. Ändå godkänns inte logopeden som intygsskrivare om det är så att en målsman behöver närvara vid besöket. Trots att logopeder är legitimerade vårdgivare.

För just denna patientgrupp och dess föräldrar behöver vi underlätta och förenkla vårdförloppet. I nuläget godkänner Försäkringskassan enbart intyg från läkare, dvs. även i de fall där läkare inte ens är inkopplad.

Genom att ge logopeder rätt att skriva intyg till Försäkringskassan hade man kunnat avlasta läkare, underlätta för barn och familjer samt göra hela vårdkedjan mer effektiv.

Sofia Nilsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)