Lärlingsersättning i gymnasiesärskolan

Motion 2021/22:1018 av Johanna Haraldsson (S)

av Johanna Haraldsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rätten till lärlingsersättning och möjligheterna att genomföra ändringar i förordningen så att elever oavsett utbildningsform behandlas lika, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

När du som elev vid gymnasieskolan genomgår en lärlingsutbildning har du rätt att ansöka om lärlingsersättning från CSN.

I förordningen om kostnadsersättningen SFS2013:1121 står att rätten till lärlingsersättning får lämnas till elever som:

─ deltar i gymnasial lärlingsutbildning i gymnasieskolan

─ har ett utbildningskontrakt enligt skollagen

─ har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (§3)

I §4 framgår det att även elever som inte hunnit fylla 16 år, men som går lärlingsutbildning kan få lärlingsersättning, trots att de uppbär barnbidrag från Försäkringskassan.

Men detta gäller inte elever vid gymnasiesärskolan som genomför sin utbildning som lärling. Eftersom de tillhör en annan skolform och uppbär förlängt barnbidrag istället för studiestöd så har de inte rätt till lärlingsersättning.

Ersättningen ska täcka kostnader som eleven har för bland annat resor och måltider när man genomgår sin utbildning på en arbetsplats. Omkostnaderna för en elev på gymnasiesärskolan och andra elever som deltar i lärlingsutbildning skiljer sig inte åt, därför är det djupt orättvist att rätten till ersättning skiljer sig åt enbart beroende på vilken i skolform du genomför din utbildning.

I den promemoria (U2013/6057/SF) som remitterades hösten 2013 med förslag till en förordning om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning, var förslaget att elever i gymnasiesärskolan, som valt lärlingsspåret, skulle behandlas lika som övriga gymnasielärlingar. Men i den gällande förordningen så är rätten till lärlingsersättning inte lika mellan elever i de båda skolformerna.

Regeringen bör se över rätten till lärlingsersättning och genomföra förändringar i förordningen så att elever oavsett utbildningsform behandlas lika.

Johanna Haraldsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)