Lantmäteriets handläggningstider

Motion 2021/22:809 av Patrik Engström m.fl. (S)

av Patrik Engström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheten att inrätta fler kommunala lantmäterimyndigheter för att korta handläggningstiderna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige och som ansvarar för bland annat fastighetsindelningen i Sverige. I Sverige finns en statlig lantmäterimyndighet samt ett antal kommunala lantmäterimyndigheter. Regeringen har gett 39 kommuner tillstånd att inrätta en lantmäterimyndighet enligt lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet. Dessa lantmäterimyndigheter ansvarar med vissa undantag för samma verksamhet som Lantmäteriet inom fastighetsbildningen, men inom den egna kommunens gränser. Statlig lantmäterimyndighet ansvarar för fastighetsbildningen i de 251 kommuner som inte har kommunal lantmäterimyndighet.

Sedan många år är långa handläggningstider i förrättningsverksamheten en stor utmaning för den statliga lantmäterimyndigheten. 2019 redovisade myndigheten en lång rad av åtgärder av olika karaktär som myndigheten har identifierat för att förkorta handläggningstiderna. Myndigheten bedömde att det genom pågående och planerade utvecklingsinsatser finns goda förutsättningar att nå och till och med överträffa målet på i genomsnitt högst 40 veckors handläggningstid till slutet av 2019.

Tyvärr blev resultatet något annat, handläggningstiderna är fortfarande alldeles för långa trots ambitiösa åtgärdsprogram och handläggningstiderna har tyvärr ökat inom vissa områden.

Den genomsnittlig handläggningstid för år 2020 är 54 veckor i den statlig lantmäterimyndighet.

Det finns också stora regionala skillnader, för ärenden i Dalarna är den genomsnittlig handläggningstiden 61 veckor. Detta är mycket långt från de 40 veckor som är målet. De långa handläggningstiderna riskerar att hämma samhällsutvecklingen, i Dalarna är handläggningstiderna 130 veckor för infrastrukturärenden vilket är helt oacceptabelt.

Värt att notera är att de 39 kommunala lantmäterimyndigheterna som har i stort sett samma uppdrag klarar sitt uppdrag betydligt bättre samtidigt som de finns i kommuner med tillväxt och expansion. Regeringen bör därför överväga att ta initiativ för fler kommunala lantmäterimyndigheter för att komma till rätt med de oacceptabla handläggningstiderna på statlig lantmäterimyndigheten.

Patrik Engström (S)

Maria Strömkvist (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)