Länsvis brottsstatistik

Motion 2019/20:898 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att redovisa statistik länsvis i stället för regionvis och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att länsvis kunna följa upp brott som begås så är statistik från Polismyndigheten mycket värdefull. Sedan den nya polisorganisationen trädde i kraft så kan inte riksdagens utredningstjänst (RUT) få uppgifter från polisen nedbruten per län utan enbart per område som polisen har delat in Sverige i.

Vi i Gävleborg kan exempelvis inte veta om brottsligheten har minskat eller ökat i Gävleborgs län, eftersom man idag enbart kan avläsa brottsstatistiken för område Mitt, som sträcker sig över flera län. Det ger inte tillräcklig vägledning för vare sig allmänhet eller politiker som ska fatta beslut i Sveriges riksdag.

Regeringen måste försäkra sig om att Polismyndigheten för statistik över antalet anmälda brott per län och redovisar detsamma per län och inte över större områden. Detta bör regeringen ges tillkänna.

Lars Beckman (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)