Länstrafikbolagens arbetsområde

Motion 1992/93:T911 av Carl Olov Persson (kds)

av Carl Olov Persson (kds)
För att öka effektiviteten inom länstrafikbolagen bör
nuvarande lagstiftning ändras. Våra länsbolag har i dag
ensamrätt på kommunal kollektivtrafik inom hela länet. En
effektivare kollektivtrafik är ur många synpunkter något
mycket positivt. Sammanfattande kan detta beskrivas i
renare miljö, större trafiksäkerhet, större valfrihet för fler
människor att bo i glesbyggd samt att sådan trafik, vid en
bra planering, kan innebära bättre ekonomi både för den
enskilde och för samhället. Såväl enskild som offentlig
verksamhet skall genomföras på ett effektivt sätt. Det är
samhällets skyldighet att ta ansvar för att även icke bilburna
innevånare kan resa. Detta ansvar skall naturligtvis paras
med ekonomiskt ansvar för erhållna skattemedel.
Orsaken till att länsbolagen får högst skiftande
underskott har olika förklaringar. Ett kan vara länens
skiftande näringspolitiska och kulturgeografiska strukturer.
En annan orsak är mer förknippad med hur trafiken
planeras, hur taxorna utformas och hur marknadsföring och
kollektivtrafik genomförs. Genomgående kan sägas att
kollektivtrafiken marknadsförs mycket dåligt.
Nuvarande gränsdragning för bolagens ansvarsområden
bör ändras och mer anpassas till hur resandet är orienterat.
Ett exempel kan anföras. Från Heby kommun är resandet
med kollektivtrafik större mot Uppsala län än in i det egna
länet. Då vore det naturligt att överföra lokaltrafiken för
Heby kommun till Upplands lokaltrafik. Med nuvarande
trafikvolym skulle därmed som bieffekt kostnaderna
minska med ca 60 %. För 1993 skulle det innebära en
besparing på mellan 1 och 1,5 miljoner kronor.
Jag är övertygad om att en annan gränsdragning vad
gäller trafikbolagens verksamhetsområden i vissa fall skulle
bidra till en rationellare drift, något som alla får nytta av.
Om en ny lagstiftning på detta område skulle tvinga
länstrafikbolagen att handla upp trafiken på den öppna
marknaden och därmed ytterligare väsentligt pressa
kostnaderna är tveksamt. All tillgänglig statistik visar
emellertid att länsbolag som har köpt trafiken på
entreprenad som regel har lägre kostnader för
kollektivtrafiken.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att en författningsändring bör
genomföras som gör det möjligt att dela upp ansvaret för
kollektivtrafiken efter andra principer än länsgränserna.

Stockholm den 26 januari 1993

Carl Olov Persson (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)