Länsmusiken

Motion 2000/01:Kr250 av Raimo Pärssinen (s)

av Raimo Pärssinen (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om förändrad bidragsfördelning till länsmusikens institutioner.
Bidrag till länsmusiken
Länsmusiken - en kort historik
Länsmusiken tillkom 1988 genom en sammanslagning av dåvarande
Regionmusiken och Rikskonserters regionkontor. Regionmusiken
bildades 1971 efter en omvandling av militärmusiken.
Länsmusikreformen föregicks av en stor mängd utredningar och rapporter
och en utförlig beskrivning av dessa finns i Kulturrådets rapport "Musik
för miljoner" (1994:2). På uppdrag av regeringen genomförde Kulturrådet
en kartläggning av länsmusiken i "Bredd, kvalitet  &  mångfald" (1997).
Inom länsmusikorganisationerna bedrivs idag en omfattande
orkesterverksamhet vilken belyses i Kulturrådets rapport "orkester.nu"
(2000:3). Kulturrådet har även aviserat ytterligare en översyn av
länsmusiken vilken kommer att påbörjas under hösten 2000 och beräknas
vara färdig i februari 2001.
Statligt bidrag till länsmusiken
I "Bredd, kvalitet och mångfald" pekar Kulturrådet på de orättvisor som
skapats av bidragssystemet som tillämpats för länsmusiken sedan 1988.
Man konstaterar att den ursprungliga fördelningen av länsmusikens
bidrag inte baserade sig på folkmängd, geografisk storlek och
utvecklingsmöjligheter för varje enskilt län, utan istället på den faktiska
resursanvändningen i budgetåret 1984/85 för Regionmusiken och
Rikskonserters regionkontor. Snedfördelningen har dessutom ökat med
tiden genom systemet med årlig procentuell uppräkning.
Vid länsmusikreformen 1988 lades vikt vid bibehållandet av fast anställda
musiker inom regionmusiken. Därför fick län som, via regionmusiken, ärvt
militärmusikens blåsorkestrar och blåsensembler ett förhållandevis högt
statligt bidrag. I "orkester.nu" visar utredaren på den stora
personalomvandling som gjorts sedan dess; av de ursprungliga fem
blåsorkestrarna återstår idag endast en. En snabb översikt ger vid handen att
även merparten av de ursprungliga blåsensemblerna avvecklats.
Regionmusikens fast anställda musiker har med andra ord ersatts av annan
verksamhet. Särskilt tydligt blir förändringen i Blekinge län, där hela
blåsorkestern efterhand helt övergått i försvarsmaktens regi. Detta har skett
utan att länsmusikbidraget till Blekinge län påverkats i någon större
omfattning.
Bidragsfördelningen bör ändras
Statens bidragsfördelning till länsmusikinstitutionerna bör förändras. Det
är inte rimligt att bidragsfördelningen baseras på vilka län som hade
militärmusik i början av 1970-talet. Bidragen bör istället fördelas med
hänsyn till de enskilda länens befolkningsmängd och geografiska struktur.
Större hänsyn bör tas till hur väl länsmusikinstitutionerna svarar mot de
kulturpolitiska mål som satts upp för länsmusiken vad gäller genrebredd,
mångfald och geografisk spridning. Det är också angeläget att statens
bidrag bör stå i relation till institutionernas egenfinansiering och
huvudmannaanslag.

Stockholm den 2 oktober 2000
Raimo Pärssinen (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)