Länsmuseernas arbete med kulturarvet

Motion 2008/09:Kr289 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (s)

av Johan Löfstrand och Louise Malmström (s)
s13055

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om länsmuseernas viktiga roll i arbetet med att värna kulturarvet.

Motivering

Länsmuseerna har en viktig roll i arbetet med att värna kulturarvet. Tack vare sin verksamhet i samtliga landets län har länsmuseerna stora möjligheter att göra kulturarvet tillgängligt för en bred publik.

Under senare år har länsmuseerna deltagit i de två projekt som – i stor politisk enighet – inrättats för att stimulera och möjliggöra att museernas samlingar förtecknats, digitaliserats och synliggjorts: Sesam och Access. Det senare projektet avslutades i år. Projektet har finansierats via arbetsmarknadsanslaget.

Länsmuseerna har under projekttiden genomfört ett antal viktiga projekt. Några exempel:

I Kalmar har skeppet Kronans silverskatt kunnat systematiseras och tillgängliggöras.

Man har inventerat, bevarat och tillgängliggjort film som synliggör Dalarnas historia. Filmerna är från företag, socknar men också privata inspelningar.

Länsmuseet i Varberg har producerat en vandringsutställning på temat Uppbrott – halländsk migration då och nu som turnerat på hembygdsgårdar, bibliotek och i andra offentliga miljöer runt om i Halland.

Totalt har länsmuseerna fått 78 miljoner kronor för att genomföra projekten. De projekt som har sökts men inte beviljats medel uppgår till 68 miljoner kronor. Det är med andra ord ett stort antal behov och önskemål som inte har kunnat tillgodoses.

Det återstår mycket att göra för att säkra det regionala kulturarvet. Arbetet med att tillgängliggöra kulturarvet är ständigt pågående och är en självklar uppgift för museerna. Intresset för historia ökar. Länsmuseerna har goda förutsättningar att möta detta intresse.

Regeringen bör tydliggöra uppdraget till länsmuseerna så att de kan fortsätta sitt arbete. Stödet till regionerna och länsmuseerna bör inte vara kopplat till utvecklingen på arbetsmarknaden.

Länsmuseerna har utarbetat planer för projekt som inte kunnat genomföras på grund av de begränsade resurserna. Det finns därför planer utarbetade för många projekt som kan sättas i gång så fort uppdragen ges. Arbetet med att systematisera, bevara och tillgängliggöra museernas samlingar är ett ständigt pågående arbete.

Stockholm den 2 oktober 2008

Johan Löfstrand (s)

Louise Malmström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06
Yrkanden (1)