Länsjärnvägarna Hargshamn--Örbyhus och Malmö--Ystad

Motion 1992/93:T551 av Alwa Wennerlund (kds)

av Alwa Wennerlund (kds)
Under riksmötet 1991/92 behandlade Trafikutskottet i
samband med ''banverkets indelning TU 19'' bl a
motionerna T508, T522, T552 där samstämmigt menades
att Haparandabanan bör omfattas av stomjärnvägsnätet.
Som motiv anfördes att banan utgör en internationell
järnvägsförbindelse vars betydelse kan förväntas öka i
framtiden.
Trafikutskottet konstaterar beträffande
Haparandabanan att med hänsyn till de politiska
förändringar som inträffat på Nordkalotten, kan banans
betydelse som internationell förbindelselänk komma att
öka, vilket kan tala för en omklassificering.
Det finns två andra länsjärnvägar som på motsvarande
grunder kan sägas ha en viss sammanbindande funktion i
det internationella järnvägsnätet. Det är bandelarna
Hargshamn--Örbyhus och Malmö--Ystad.
Järnvägen Hargshamn--Örbyhus länkar samman
färjeleden Nystad--Hargshamn med ostkustbanan. Under
1990 transporterades på sträckan 450.000 ton färjegods
varav 15 % kom per järnväg. 1991 hade trafiken ökat till
519.000 ton och 1992 var trafiken uppe i ca 600.000 ton,
varav den största ökningen hade skett per järnväg.
Omräknat betyder det 27.000 lastbilar samt 7.500
järnvägsvagnar under ett år. Hamnen och färjelederna har
haft en mycket intressant utveckling av godstrafiken och
kan utvecklas ytterligare som en betydelsefull länk i
godsflödet i väst--östlig riktning, från Norge och in i
Ryssland. Mot bakgrund av denna utveckling finns nu långt
framskridna planer på att investera i en ny väg mellan Gimo
och Hargshamn. Lika naturligt vore att järnvägen
Hargshamn--Örbyhus överförs till stomjärnvägsnätet och
elektrifieras. En sådan åtgärd skulle ge en fungerande
järnvägslinje i östlig riktning till en mycket låg kostnad.
Järnvägen Malmö--Ystad binder samman Sverige med
övriga Europa via Polen. I Swinoujscie pågår stora
investeringar och under 1993 kommer sex nya färjelägen
och en modern terminal att vara klar att tas i bruk. Insatser
planeras också för att rusta järnvägen från Swinoujscie till
tjeckiska gränsen. 1991 transporterades på linjen Ystad--
Bornholm--Polen sammanlagt motsvarande 80.000 lastbilar
och 30.000 järnvägsvagnar. Det finns därför goda skäl att
föra över järnvägen Malmö--Ystad till stomjärnvägsnätet
och att elektrifiera den.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om överföring av länsjärnvägarna
Hargshamn--Örbyhus och Malmö--Ystad till
stomjärnvägsnätet.

Stockholm den 25 januari 1993

Alwa Wennerlund (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)