Lånesystem för entreprenörer

Motion 2015/16:14 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten att införa ett lånesystem, liknande studiemedelssystemet, för entreprenörer bör utredas, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Företagen är den främsta drivkraften för tillväxt i ekonomin. År 2014 fanns det över en miljon registrerade företag i Sverige. Antalet företagare, i åldersgruppen 1574 år, uppgår till ungefär 500 000 personer. Antalet har ökat något under senare år, men som andel av antalet sysselsatta är nivån relativt konstant kring 9 procent.[1]

Att bli entreprenör och starta företag ligger ofta i topp när drömjobben listas. Anledningen till att personer väljer att starta företag varierar. Tillväxtverkets entreprenörskapsbarometer (2012) visar att ungefär halva befolkningen, 49 procent, i åldern 18–70 år kan tänka sig att bli företagare.[2] Men knappt en av tio svenskar har alltså förverkligat sin dröm och är företagare idag. Det finns säkerligen många olika skäl till att många människor aldrig tar steget, såsom brist på idéer, drivkraft eller kapital. De två förstnämnda skälen är svåra att lösa med politiska åtgärder.

När det gäller tillgång till kapital gjorde alliansregeringen flera viktiga insatser för att öka möjligheterna att få tillgång till startkapital för att få igång verksamheter. En trång sektor är emellertid ofta möjligheten för den som vill starta företag att täcka sina egna levnadsomkostnader den första kritiska tiden. Det gör att många inte vågar ta steget till eget.

På samma sätt som utbildning kan ses som en investering både för den enskilde som för samhället i stort, bör möjligheten för fler att våga satsa på att bli företagare kunna betraktas som en investering. För den som vill investera i utbildning erbjuder staten ett studiemedelssystem där den enskilde kan låna pengar till relativt förmånliga villkor. På samma sätt skulle man kunna tänka sig ett lånesystem för den som vill starta eget.

Alliansen tar arbetslösheten på stort allvar och genomförde i regeringsställning kraftfulla satsningar för att stärka förutsättningarna för jobb och tillväxt. Vi behöver underlätta ytterligare för personer att ta steget och våga starta eget företag. Därför bör möjligheten att införa ett lånesystem för nya företagare med liknande ränte- och återbetalningsregler som i studiemedelssystemet utredas.

.

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)


[1] http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Foretagare/

[2] http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/foretagande/attityder.4.2fb8c83014597db7ce9777f2.html

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-09-18 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)