Landsbygdslån och statliga kreditgarantier

Motion 2021/22:1238 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrad tillgång till kapital för Sveriges landsbygder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att hela Sverige inte bara ska leva, utan också utvecklas, är tillgången till kapital centralt. Det måste gå att låna pengar vare sig det gäller husbygget, renoveringen eller investeringen i företaget.

Ett växande problem är svårigheterna att få lån i våra glest befolkade regioner. Det satsas mer riskkapital och innovationsmedel i städer än i landsbygder. För att förnyelse, utveckling och omställning ska ske måste tillgången till finansiellt kapital förbättras. Företagarnas undersökning visar att en majoritet av företagarna i landsbygder som har gjort en investering de senaste åren ansåg att det var svårt att få extern finansiering.

Vidare är bankernas centralisering ett problem då företag i landsbygderna är särskilt beroende av banklån eftersom andra externa finansieringsalternativ, exempelvis riskkapital, är mindre tillgängliga i dessa områden. Det är också viktigt att bankerna känner till de lokala villkoren och därför gör realistiska bedömningar om bärkraften i en idé.

Mot bakgrund av utvecklingen finns det skäl att se över hur staten kan vidta åtgärder i de områden där marknaden misslyckas med att tillhandahålla kapital. Ett sätt är att vidare undersöka möjligheterna till att inrätta statliga kreditgarantier eller så kallade landsbygdslån.

Ida Karkiainen (S)

Emilia Töyrä (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Linus Sköld (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)