Läkemedelsverkets finansiering

Motion 2009/10:So220 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att helt finansiera Läkemedelsverkets verksamhet via ett statligt anslag.

Bakgrund

Läkemedelsverket är en statlig myndighet under Socialdepartementet.

Uppdraget för Läkemedelsverket är att se till att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården får tillgång till effektiva och säkra läkemedel av god kvalitet och att dessa används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

När det gäller läkemedel har Läkemedelsverket till huvuduppgifter att utreda och besluta om registrering av nya läkemedel och utredning av kliniska prövnings- och licensansökningar. Dessutom har man ett ansvar för att bevaka marknadsföringen av läkemedel, kvalitetskontroll, inspektion, biverknings- och säkerhetsuppföljning samt att ge producentobunden läkemedelsinformation.

När väl ett läkemedel är godkänt följer Läkemedelsverket dess användning, ger information om utvecklingen samt utfärdar behandlingsrekommendationer till förskrivarna inom hälso- och sjukvården. Läkemedelsverket skall också kontinuerligt följa ett läkemedels biverkningsprofil och vid behov vidta åtgärder.

Läkemedelsverkets verksamhet inom läkemedel finansieras till 100 procent genom registreringsavgifter från läkemedelsindustrin samt årsavgifter för alla godkända läkemedel. Detta kan tyckas logiskt vid en första anblick. Emellertid skapar denna finansieringsform direkta, ekonomiska kopplingar mellan Läkemedelsverket och läkemedelsindustrin.

När Miljöpartiet har motionerat i denna fråga de två senaste åren har utskottet behandlat frågan utan att bemöta dess innehåll i sak, se senast socialutskottets betänkande 2008/09:SoU1. Utskottet har bara konstaterat att Läkemedelsverket är helt uppdrags- och avgiftsfinansierat samt att det enligt utskottet inte finns någon anledning att ifrågasätta denna finansieringsform. Några vidare argument för det ställningstagandet anges inte, vilket får anses vara en stor brist. Medborgare som är intresserade av frågan behöver få en bättre motivering än detta, vilket vi hoppas att utskottet beaktar vid kommande behandling.

Slutsats och förslag

Vi anser att det är ytterst tveksamt att en statlig myndighet finansieras helt genom avgifter från dess kunder. I Läkemedelsverkets fall är detta än mer olämpligt eftersom alla intäkter kommer från läkemedelsindustrin, där det är mycket stora ekonomiska intressen som står på spel i samband med att ett läkemedel ska godkännas eller inte.

Med den finansieringsform som Läkemedelsverket har kan det inte helt uteslutas att situationer kan uppstå där Läkemedelsverkets självständighet och opartiskhet kan ifrågasättas.

För att helt undvika detta föreslår vi än en gång att Läkemedelsverket i sin helhet finansieras via ett statligt anslag, på samma sätt som andra statliga myndigheter finansieras. De avgifter som läkemedelsbolagen betalar för Läkemedelsverkets tjänster skall gå direkt in i statskassan.

Detta förfaringssätt skulle minska risken för att Läkemedelsverkets självständighet och opartiskhet ifrågasätts.

Stockholm den 24 september 2009

Thomas Nihlén (mp)

Gunvor G Ericson (mp)

Jan Lindholm (mp)

Bodil Ceballos (mp)

Peter Rådberg (mp)

Mats Pertoft (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)