Läkemedelsrester i avloppsvatten

Motion 2012/13:MJ460 av Sven Britton m.fl. (S)

av Sven Britton m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att stärka forskningen om effekterna av läkemedelsrester i avloppsvattnet.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att öka användningen av befintliga reningstekniker för att reducera läkemedelshalten i avloppsvattnet.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör bereda Miljömålsberedningens förslag på nytt etappmål för Giftfri miljö som handlar om ökad miljöhänsyn i läkemedelsanvändningen.

Motivering

Medicinanvändningen ökar stadigt, och det är inte troligt att den fria apoteksetableringen och försäljningen av icke receptbelagda läkemedel i den allmänna handeln kommer att stoppa utvecklingen. Trots detta har inte reningsverkens förmåga att eliminera läkemedel förstärkts i tillräcklig utsträckning. Det saknas kunskap om hur den ökade medicinanvändningen inverkar på medicinhalten i det renade avloppsvattnet.

Nästan alla läkemedel som intas utsöndras i avföring eller urin, antingen som intakta substanser eller nerbrutna i mindre beståndsdelar. Levern är det organ som metaboliserar flest läkemedel och dess nerbrytningsprodukter utsöndras via avföringen medan njurarna tar hand om en mindre mängd som då elimineras via urinen. Allt återfinns slutligen i avloppsvattnet.

Enligt rapporter finns det drygt 150 olika läkemedelssubstanser i ytvatten och i renat, kommunalt avloppsvatten i Sverige. Utfallet varierar beroende på den totala mängden läkemedel, på dess sammansättning avseende giftighet och på reningsverkets effektivitet.

De läkemedelsrester som tar sig igenom reningsverken påverkar de vattenlevande djuren och växterna, men det finns ännu ganska sparsam kunskap om hur stor påverkan de har. Många läkemedel är svårnerbrutna och kommer att finnas kvar under lång tid. När det gäller antibiotika vet man att den bidrar till att öka antibiotikaresistensen hos flera av de omgivningsbakterier som kan ge sjukdom hos människa och tamdjur.

Vid sidan av insatser för att minska överförbrukning av läkemedel är det angeläget att öka resurserna till forskning kring läkemedelsresters miljöpåverkan. Syftet är att ta reda på vilken effekt läkemedel som kommer ut i naturen via avloppsvatten kan ha på växter, djur och människor. Det behövs också en ökad teknikutveckling för att reducera halterna av läkemedel i avloppsvattnet och en större användning av de förbättrade reningsmetoder som redan idag står till buds.

Stockholm den 20 september 2012

Sven Britton (S)

Anders Ygeman (S)

Arhe Hamednaca (S)

Börje Vestlund (S)

Veronica Palm (S)

Ylva Johansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)