Läkarintyg vid ansökan om vård enligt LVM

Motion 1988/89:So277 av Lena Boström (s)

av Lena Boström (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So277

av Lena Boström (s)

Läkarintyg vid ansökan om vård enligt LVM

Fr. o. m. den 1 januari 1989 har vi en ny lag (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall. Den nya lagen utmärks bl. a. av att socialnämnden
bör spela en aktivare roll under utredningsarbetet. Detta för att undvika
det dubbelarbete som förekommit tidigare. Det är otvivelaktigt så att
länsstyrelsen gjort en egen utredning samtidigt som socialnämnden tidigare
har utrett samma sak. Enligt den nya lagen har länsstyrelsen kvar
ansvaret för utredning och ansökan. Däremot skall själva utredningsarbetet
utföras av socialnämnden. Socialnämnden står således för insamlandet
av faktaunderlaget, medan det är länsstyrelsen som svarar för bedömningen
av behovet av LVM-vård.

Till ansökan om LVM-vård skall länsstyrelsen foga den redogörelse som
socialnämnden lämnat och, om det inte möter synnerligt hinder, ett läkarintyg
om missbrukarens aktuella hälsotillstånd. Läkarintyget förutsätter en
läkarundersökning, vilken bör ingå som ett led i utredningsarbetet. Det
borde alltså vara så att socialnämnden kan komplettera sin redogörelse
med ett läkarintyg. Detta förutsätter att socialnämnden — inte länsstyrelsen
— får rätt att besluta om läkarundersökning enligt 10 § LVM.

Mål och ärenden enligt LVM skall handläggas skyndsamt. Jämfört med
den gamla lagen har det skett en utvidgning genom att också ärenden enligt
lagen skall handläggas skyndsamt. Härmed avses främst handläggningen
av LVM-ärenden vid länsstyrelsen. Handläggningen kan påskyndas genom
att socialnämnden får rätt att besluta om läkarundersökning.

Länsstyrelsens arbete med individärenden bör minimeras. Länsstyrelsens
sociala funktion måste få möjlighet att fullgöra sina åligganden vad
gäller tillsyn och utveckling av socialtjänsten. Socialutskottet (1987/88:6 y)
konstaterade att hanteringen av enskilda ärenden har fått ökat utrymme i
den sociala funktionens arbete och detta kan ha påverkat funktionernas
övriga arbetsuppgifter. Länsstyrelsens sociala enhet borde utöver handläggningen
av LVM-ärenden också utöva rådgivande verksamhet gentemot
kommunernas socialnämnder, handha tillsynen av sociala institutioner
och tillse att socialtjänstlagens grundläggande intentioner genomförs.

Den pågående översynen om den sociala funktionens arbetssätt, arbetsformer
och organisatoriska tillhörighet torde inte beröra frågan om läkarintyg
vid ansökan om LVM-vård.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring i
lagen (1988:870) om vård av missbrukare att socialnämnden får rätt
att besluta om läkarundersökning.

Stockholm den 25 januari 1989

Lena Boström (s)

Mot. 1988/89
So277

13

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)