Läkares förskrivningsrätt efter 67 års ålder

Motion 2016/17:2573 av Krister Hammarbergh (M)

av Krister Hammarbergh (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att läkares förskrivningsrätt för mediciner bör upphöra vid 67 års ålder med undantag för de fall där dispens beviljas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt dagens regelverk har läkare förskrivningsrätt för mediciner livet ut. De får även skriva ut medicin till sin praktik eller för eget bruk och behöver inte vara i tjänst när medicinen skrivs ut. Någon prövning av läkarens lämplighet på grund av ålder sker inte, inte heller efter det att läkaren uppnått 67 års ålder vilket är normal pensionsålder i Sverige.

Erfarenheterna har visat att det är förhållandevis enkelt för t.ex. drogberoende att få receptbelagda läkemedel utskrivna av äldre läkare som sedan länge trätt ur aktiv tjänst. Faran ligger också i att läkarna själva eller deras närstående får en gräddfil till receptbelagda läkemedel eller att dementa läkare utnyttjas på ett sådant sätt att kriminella eller drogberoende får tag i narkotiska läkemedel. Detta innebär en fara ur flera hänseenden, inte minst när det gäller risken för felmedicinering och även ur ett narkotikapolitiskt synsätt.

Regeringen bör därför ändra regelverket så att läkares förskrivningsrätt automatiskt upphör vid 67 års ålder. Läkare som fortfarande arbetar efter 67 års ålder skulle förhållandevis enkelt kunna ansöka om dispens från regelverket genom en ansökan till exempelvis Socialstyrelsen. Dispenser borde i huvudsak kunna beviljas om det utifrån hänsyn till läkarens allmänna lämplighet inte finns skäl att avslå densamma.

Krister Hammarbergh (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)