Läkare utan gränser

Motion 1999/2000:Sf275 av Lars Ångström (mp)

av Lars Ångström (mp)
Nya regler
Sedan 1993 gäller nya regler i socialförsäkringssystemet för
dem som reser ut och arbetar som biståndsarbetare för en
svensk organisation. Genom en ändring i AFL stadgas att
försäkrad som arbetar som biståndsarbetare för svenska
kyrkan, annat trossamfund eller svensk ideell organisation
ska få en SGI fastställd till det belopp som motsvarar lägst
den SGI som gällde direkt innan tjänstgöringen inleddes
utomlands. Dessa biståndsarbetare är anställda i Sverige,
avregistreras från sjukkassan då de far ut, men skrivs in igen
då de återkommer. Den sjukpenninggrundande inkomsten
som gällde före utresan blir då densamma.
Detta var en bra förbättring som genomfördes 1993. Att vara
biståndsarbetare och vilja göra en insats för människor i nöd skall inte
hindras eller försvåras genom orimliga sociala konsekvenser vid sjukdom,
arbetslöshet eller barnafödande.
Gäller inte för alla
Det finns dock en grupp mycket viktiga volontärer som inte
passar in i det nuvarande systemet. Läkare Utan
Gränser/Medecins Sans Frontiéres (MSF) är en av världens
största organisationer för medicinsk katastrofhjälp. Inom
MSF finns fem operationella centra, i Frankrike, Belgien,
Holland, Spanien och Schweiz, varifrån projekt i ett åttiotal
länder organiseras. Den svenska sektionen är delansvarig för
de operationella aktiviteterna som utgår från Bryssel. Många
av de svenska läkarna och sjuksköterskorna arbetar även via
de andra operationella sektionerna. Den svenska sektionen
skickar i år ut cirka 50 personer till världens krishärdar. Det
gör organisationen till en av de allra största organisationerna
som skickar ut svensk sjukvårdspersonal. MSF i Sverige
saknar ekonomiska och legala resurser att anställa
volontärer.
Läkare utan gränser
De svenska läkare som medverkar i MSF:s arbete har
formellt sin arbetsgivare i till exempel Belgien när de sänds
ut av MSF i Belgien. Enligt EU:s regler om social trygghet
för arbetstagare gäller förordning 1408/71 vilket betyder att
de svenska volontärerna är att betrakta som belgiska
arbetstagare. Då ska enligt förordning 1408/71 det belgiska
sjukförsäkringssystemet gälla.
Den som i en sådan situation kommer hem till Sverige och tvingas vara
sjukskriven har således inte, till skillnad från andra volontärer, rätt till
sjukpenning från svensk sjukkassa utan är privat försäkrade genom OSSOM,
det belgiska statliga försäkringsbolaget. Ersättningen från OSSOM är
betydligt lägre än den som en person med en normal heltidslön har rätt till
enligt AFL.
Får ingen sjukersättning alls
De läkare som skickas ut på uppdrag av MSF i Holland eller
Frankrike försäkras via privata försäkringsbolag och är
därför inte att betrakta som anställda enligt EU:s förordning
1408/71. Således kan de stå kvar i svensk sjukkassa. Är de
ute i fält mer än sex månader eller längre har de visserligen
rätt till sjukpenning i teorin men i praktiken får de dock
ingen ersättning alls eftersom de saknar
sjukpenninggrundande inkomst, då deras ersättning i fält är
mycket låg. De är, som det kallas på fackspråk, 80-klassade.
Sammanfattning
De läkare som reser ut i fält för Läkare Utan Gränser får
endast en symbolisk ersättning för att täcka vissa kostnader
och lever ofta under mycket primitiva förhållanden. De
arbetar under extrema förhållanden ofta med fara för livet i
krigs- och konfliktområden för att hjälpa de mest utsatta
människor i största nöd.
Läkare Utan Gränser har genom brister i regelverket ett sämre försäk-
ringsskydd än andra grupper som reser ut från svenska biståndsorganisa-
tioner. Problemet kan inte enbart lösas genom att volontärerna anställs av
den svenska sektionen då dels ekonomiska medel saknas, dels volontärernas
kontraktstid inte passar svensk lagstiftning.
Lång sjukdom innebär svåra ekonomiska konsekvenser för den sjuke.
Likaså är ersättningen vid föräldraledighet antingen låg eller obefintlig vilket
får stora konsekvenser framförallt för ensamstående. Vid arbetslöshet vid
hemkomsten finns ingen rätt till arbetslöshetsersättning.
Detta kan rimligtvis varken ha varit lagstiftarens avsikt lika lite som det är
något vi inte vill åtgärda. Läkare Utan Gränser gör en osjälvisk internationell
humanitär insats för världens mest utsatta människor. Sjukförsäkrings-
systemet måste ändras så att det inte omöjliggör eller försvårar för de läkare
som vill ställa sig till Läkare Utan Gränsers och mänsklighetens förfogande.
Läkare Utan Gränsers
codex
Läkare Utan Gränser ger hjälp till befolkningsgrupper i nöd,
till offer för naturkatastrofer, offer för av människor
orsakade katastrofer och till offer för väpnade konflikter
oavsett etnisk tillhörighet, religion, politisk eller annan
övertygelse.
Läkare Utan Gränser är strikt neutrala och opartiska i sitt arbete och
hävdar i överensstämmelse med universell medicinsk etik och rätten till
humanitär hjälp sin rätt att i fullständig frihet få genomföra sitt värv.
Läkare Utan Gränser respekterar den medicinska professionens etiska
regler utan hänsyn till politiska, ekonomiska, religiösa eller andra intressen.
Läkare Utan Gränser är som volontärer medvetna om de risker och faror som
uppdragen för med sig och har ingen annan rätt till kompensation för sig
själv eller anhöriga än den som organisationen har möjlighet att ge dem.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att se över lagstiftningen så att Läkare utan
gränser, samt andra organisationer som eventuellt inte omfattas av det
svenska sjukförsäkringssystemet, får samma sociala försäkringsskydd
som volontärer  från andra svenska organisationer.

Stockholm den 5 oktober 1999
Lars Ångström (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)