Lagstöd för tvångsutvisning

Motion 2016/17:2307 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut 

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstöd för tvångsutvisning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ut- och avvisning av utlänningar i Sverige har länge varit eftersatt. Illegala invandrare har med de andra partiernas goda minne uppmuntrats att stanna kvar och förmågan hos vårt rättsväsende att hitta och få ut dem har varit mycket begränsad.

Att då JO samtidigt menar att polisen saknar laglig rätt att använda tvång vid genomförandet av utvisningar är mycket underligt (SR 7 juli):

Justitieombudsmannen Cecilia Renfors menar att lagen måste ses över:

Det är allvarligt. Det är en grundläggande regel att när polisen ska använda våld eller tvång så ska det finnas ett lagstöd eller ett författningsstöd för det. När det saknas och de åtgärderna ändå vidtas, så är det självklart att det är allvarligt.

Den möjlighet som polisen har att använda våld eller tvång mot någon vid en sådan här utvisningsresa, är om det finns ett formellt beslut om att ta personen i förvar, enligt Cecilia Renfors:

Men i de fall som man inte har ett beslut om förvar, då finns inget lagstöd för de här tvångsmedlen. De bestämmelser som finns i polislagen träffar inte de här situationerna. Det är en lucka i lagen.

Vidare menar polisen följande:

”Jakob Springfeldt vid polisens nationella operativa avdelning säger de just nu håller på att analysera JO:s beslut, men att det sannolikt kommer att påverka deras möjligheter att genomföra tvångsutvisningar – framförallt av barn och barnfamiljer.

– Därför är möjligheten att fatta beslut om förvar mycket snävare och skarpare för barn än vad det gäller vuxna.

Men också för att ta en vuxen i förvar och därmed få rätt att använda sig av tvångsmedel – så krävs det att det råder särskilda omständigheter.

Polisen måste bedöma att det finns en risk för att personen avviker eller hålla sig undan. Om det inte finns en sådan risk, då blir det svårt för polisen att omhänderta personen, enligt Jakob Springfeldt:

– Ja, då blir det svårt för polisen att fatta ett förvarsbeslut. För det här är en av de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kunna fatta ett förvarsbeslut.”

Vi anser självfallet att lagen måste tydliggöras så att polisen alltid har rätt att använda tvång vid genomförandet av utvisningar i de fall de anser att det behövs, oavsett ålder eller om förvarsbeslut finns eller ej. Regeringen ska skyndsamt återkomma med ett lagförslag för detta ändamål.
 

 

Kent Ekeroth (SD)

Adam Marttinen (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)