Lagstiftning om Läkemedelsboken

Motion 2021/22:2972 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om en produktion av Läkemedelsboken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Läkemedelsboken uppskattas bland läkare och kan ses som ett uppslagsverk som effektiviserar vårdprocessen. Kostnaden för boken bör anses som låg i relation till nyttan i att läkare med hjälp av boken kan tidseffektivisera sina bedömningar och behandlingar av patienter. Den utredning som pågår i hur en fortsatt förvaltning av läkemedelsboken bör således utmynna i att staten på något sätt ekonomiskt garanterar att produktionen kan fortgå, oavsett vem som i slutänden kommer att anse som den bästa förvaltaren av utgivning och uppdatering av boken.

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)