Lagstiftning kring djurpornografi

Motion 2012/13:K355 av Josef Fransson och Julia Kronlid (SD)

av Josef Fransson och Julia Kronlid (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda import, distribution och försäljning av djurpornografiskt material.

Motivering

I Sverige har vi grundlagar som skyddar medborgarna och är uppbärare av demokratin. I vissa fall kan det dock vara befogat med inskränkningar i dessa grundlagar som till exempel fallet rörande våra lagar kring barnpornografi, som i praktiken är en inskränkning i tryckfrihetsförordningen. Denna motion behandlar djurpornografi, alltså pornografiskt material som involverar djur och människa. Motionärerna vill dock tydligt understryka att vi inte vill jämföra de båda företeelserna med varandra annat än att det kan komma att beröra liknande överväganden gällande tryckfriheten.

Undertecknade är av uppfattningen att det är önskvärt att förbjuda import, distribution och försäljning av djurpornografiskt material, inte minst med anledning av att vi tror att konsumtion kan övergå till handling där djur kan komma till skada. Riksdagen har sedan tidigare givit ett tillkännagivande till regeringen om att kriminalisera sex med djur. Denna motion skall ses som ett ytterligare steg för att skydda djuren och upprätthållande av den allmänna moralen.

Stockholm den 1 oktober 2012

Josef Fransson (SD)

Julia Kronlid (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)