Lagstifta om säkerhetsavstånd på 1,5 meter vid omkörning av cyklist

Motion 2017/18:36 av Aron Modig (KD)

av Aron Modig (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om ett säkerhetsavstånd på 1,5 meter vid omkörning av cyklister och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kraftigt höja de bötesbelopp som gäller vid frånträdande av tillräckligt säkerhetsavstånd vid omkörning av cyklister och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av fler trafikpoliser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Cykling i alla dess former har ökat i popularitet på senare tid. Nyförsäljningen av cyklar och elcyklar har stigit med 15 procent i antal under den senaste femårsperioden. Under säsongen 2015/16 såldes 576 000 cyklar i Sverige, enligt cykelbranschen.

Även de tävlingsaktiva har blivit fler. Antalet personer med helårslicens hos Svenska Cykelförbundet steg under åren 2010–2015 med hela 50 procent och de motionslopp som arrangeras över landet – som världens största motionscykellopp, Vätternrundan – har aldrig varit mer populära än vad de är idag. Till det kan dessutom läggas triathlonsportens framfart, inom vilken cyklingen också är en central del.

Cyklingen ligger i tiden. Den passar bra in med tanke på det stora och växande intresse som finns för uthållighetsidrott. Den tilltalar den mer äventyrslystne, som kanske hellre utövar BMX, cykelcross eller mountainbike. Och den innebär motion och frisk luft för den som cykelpendlar till jobb eller studier. Sammantaget innebär detta att alltfler cyklister rör sig på våra vägar, såväl i som utanför stadskärnorna.

Det växande intresset för cykling innebär väldigt få nackdelar men flera stora fördelar för samhället, inte minst i avseende på minskad miljöpåverkan och förbättrad hälsa för den enskilda. Det borde därför ligga i politikens och samhällets intresse att förbättra förutsättningarna och undanröja de hinder som finns för cyklingens fortsatta tillväxt.

Utefter alltfler vägar finns väl fungerande cykelbanor. Men på många ställen måste cyklisterna fortfarande dela väg med bilister och i dessa sammanhang måste trafiksäkerheten förbättras. Det gäller inte minst då bilar kör om cyklister. Många är vi cyklister som fått hjärtat i halsgropen då bilister inte tagit tillräcklig hänsyn vid omkörning.

Enligt trafikförordningens 3 kap. 33 § ska den förare som kör om ”lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan sitt fordon och det fordon som körs om”. Det finns dock inget angivet mått på vad som anses vara betryggande avstånd i sidled utan det prövas från fall till fall. Bötesbeloppet för bilister som bryter mot bestämmelsen är i regel 1 000 kronor.

Det svenska regelverket skiljer sig från hur det ser ut i flera jämförbara länder. I exempelvis Australien har de flesta regioner lagkrav på minst en meters avstånd vid omkörning. I Irland förbereds en lag som stadgar att avståndet vid omkörning ska vara minst en och en halv meter på vägar med en hastighetsbegränsning på 50 kilometer per timme eller högre, och en meter på vägar med en hastighetsbegränsning som ligger under det.

I Storbritannien finns visserligen inget lagstadgat exakt avstånd som ska hållas vid omkörning, men däremot kan förare som kör om en cyklist med ett för litet säkerhetsavstånd tilldömas böter på över 1 000 brittiska pund, eller mer än 10 000 kronor. I London har man dessutom börjat använda civilklädda poliser för att tillse att de bestämmelser som gäller vid omkörning av cyklister efterlevs. Detta kan jämföras med Sverige där trafikpoliserna istället har blivit allt färre de senaste åren.

Det är många bilister i Sverige som agerar som om vägarna enbart skulle vara avsedda för motordrivna fordon. Så är inte fallet, och det är helt klart så att Sverige har mycket att lära av omvärlden vad gäller att göra cyklingen säkrare.

Tre steg på vägen mot ett mer cykelsäkert Sverige vore att lagstifta om ett minsta säkerhetsavstånd om en och en halv meter vid omkörning av cyklist, att tredubbla de bötesbelopp som gäller vid frånträdelse från denna bestämmelse och att se till att antalet trafikpoliser successivt utökas.

 

 

Aron Modig (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-14 Granskad: 2017-09-19 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)