Laboratorieassistentutbildningens anpassning till EG och Norden

Motion 1990/91:Ub645 av Gullan Lindblad och Inger Koch (m)

av Gullan Lindblad och Inger Koch (m)
I flera års tid har SHSTF framfört kravet att
laboratorieassistentutbildningen inom den kommunala
högskolan bör förlängas och UHÄ har föreslagit en
förlängning till 100 poäng.
Anledningen till behovet av förlängd utbildning är att
lab.assistenternas arbete är mycket kvalificerat och kräver
en god grundutbildning. Det har också skett en oerhört
snabb kunskapsutveckling med alltmer komplicerade
provtagnings- och analysmetoder.
Sjukdomen aids kräver stora kunskaper i
laboratoriemetodik och hygien men också förmåga att
kunna möta dessa patienter på ett psykologiskt sätt.
Det finns ett ökande behov av lab.assistenter till
medicinska forskningslaboratorier och inom
läkemedelsindustrin till följd av utvecklingen inom t.ex.
bioteknik.
Sedan laboratorieassistentutbildningen reviderades
1982 -- och utbildningen skars ned -- har UHÄ följt
utbildningen. En hel del problem har kunnat kartläggas.
Framför allt gäller det brist på överensstämmelse mellan
utbildningens längd och dess innehåll.
Det har även förts fram förslag om förlängning av
påbyggnadslinjerna för lab.assistenter. Det har gällt klinisk
cytologi och blodgruppsserologi.
Nödvändigheten av en förlängning av dessa utbildningar
har inte tillgodosetts av regering och riksdag.
Situationen för t.ex. laboratorieassistenterna har på
senare år tagits upp till diskussion när det gäller den
framtida anpassningen till EG. Även gentemot den
nordiska arbetsmarknaden behövs en anpassning. De
svenska lab.assistenternas motsvarighet i Norge och
Danmark har nu en treårig utbildning. Det skulle för den
svenska utbildningens del närmast motsvara en 120-
poängsutbildning.
De ovan nämnda utbildningsfrågorna har fått vänta
alltför länge på en lösning.
I årets budgetproposition sägs att påbyggnadslinjerna
inom vårdhögskolan är föremål för en översyn. UHÄ
utreder t.ex. rehabiliteringslinjens längd, innehåll och
förkunskapskrav. Föredragande statsrådet säger: ''Jag utgår
från att UHÄ under budgetperioden även ser över de övriga
medellånga vårdutbildningarna vad gäller längd och
internationell gångbarhet.''
Det är nu hög tid att ett förslag läggs fram i denna
utbildningsfråga!

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1.att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av anpassning av
laboratorieassistenternas utbildning till EG och till den
nordiska arbetsmarknaden,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att påbyggnadsutbildningen i
klinisk cytologi och blodgruppsserologi bör förlängas.

Stockholm den 25 januari 1991

Gullan Lindblad (m)

Inger Koch (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)