Kvinnors innovativitet

Motion 2015/16:1155 av Annicka Engblom och Margareta Cederfelt (båda M)

av Annicka Engblom och Margareta Cederfelt (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bidrag och lån som kan sökas av uppfinnare och innovatörer i vissa fall ska kunna vara riktade till enbart kvinnor och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Almi, Nutek och Vinnova bör få ett utvidgat uppdrag att stimulera nätverksbyggande speciellt inriktat mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Almi, Nutek och Vinnova bör ges i uppdrag att eftersträva en jämnare könsfördelning vid rekrytering av rådgivare, där ett första mål bör vara att minst 25 procent av rådgivarna ska vara av vardera kön, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Innovationer har sitt ursprung i en uppfinning och Sverige är i behov av fler uppfinnare eftersom det behövs fler innovatörer. Men av det antal patent som tecknas i Sverige med kvinnor som innehavare är andelen skrämmande lågt. Antalet har under de senaste åren legat runt nio procent, men den senaste statistikredovisningen från Patent- och registreringsverket visar på en oroväckande nedåtgående trend. År 2014 var det endast sex procent av patentansökningarna som gjordes av kvinnor. 

Anledningarna till den låga andelen av kvinnliga uppfinnare är flera. Kvinnor upplever oftare bristande nätverk, stora svårigheter att få finansiering, negativ respons från omgivningen samt avsaknad av förebilder. Andra orsaker är att de arbetsmarknadsområden i vilka många kvinnor är yrkesverksamma kännetecknas av ett lågt eller i många fall obefintligt stöd för innovationer.

Uppfinningsrikedomen bland kvinnor i offentlig sektor är dock minst lika stor som hos kvinnor inom den privata sektorn, men idéerna tas ofta sämre tillvara av organisationen. Avsaknaden av kunskap och nätverk inom kompetensområden som företagsekonomi, teknik och affärsjuridik är ofta stor.

I syfte att stödja kvinnors nätverksbyggande vill vi att Almi, Nutek och Vinnova stimulerar nätverksbyggande speciellt inriktat mot kvinnor. De kvinnliga nätverken skulle utöver nätverksbyggandet vara en länk till professionella kontakter, utbildning och finansiering. Många kvinnor beskriver att de upplever sig bli bemötta med överlägsna och nedvärderande attityder när de ansöker om finansiering hos banker, riskkapitalister eller statliga myndigheter.

För att få till stånd en förändring i detta avseende bör man pröva om inte en del av de bidrag och lån som finns tillgängliga för uppfinnare och innovatörer att söka skall vara specialdestinerade till kvinnor. Självklart skall kvinnor också kunna söka de anslag som inte är speciellt avsatta för kvinnor.

Vidare finns det en problematik i att de flesta av rådgivarna hos till exempel Almi är män. Det finns exempel på lokalkontor där rådgivarna till hundra procent utgörs av män. De statligt finansierade verksamheterna Almi, Nutek och Vinnova bör därför ges i uppdrag att i sin rekrytering av rådgivare eftersträva en jämnare könsfördelning.

Annicka Engblom (M)

Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Granskad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)