Kvaliteten i konsekvensutredningar

Motion 2018/19:2076 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av konsekvensutredningarna för att se till att de håller hög kvalitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning så ska en myndighet innan den beslutar om föreskrifter eller allmänna råd, så tidigt som möjligt utreda föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning, och ge statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer, näringslivet och andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen. Innebär det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk för betydande ekonomisk skada om en föreskrift inte beslutas, får det som sägs i första stycket vidtas efter beslutet.

Under år 2017 var kvalitén på Finansdepartementets konsekvensutredningar bristande, endast 35procent godkändes. Sett till Regeringskansliet totalt så visade Regelrådets årliga granskning att endast 31procent av deras konsekvensutredningarna godkändes. Det är oroväckande många undermåliga utredningar.

Det krävs regelförenklingar för att möjliggöra ett gott företagsklimat och därför måste vi göra mer för att se till att konsekvensutredningarna håller högsta kvalitet. En undermålig utredning kan leda till stora negativa konsekvenser för företagen och jobben.

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)