Kunskapsinsats för preventivt arbete mot hiv

Motion 2017/18:2720 av Lawen Redar m.fl. (S)

av Lawen Redar m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för hivpreventivt arbete och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de negativa konsekvenserna av informationsplikten bör utredas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige lever ca 7 000 människor med en hivinfektion. Hiv står för humant immunbristvirus som är ett virus som gradvis bryter ner immunsystemet, kroppens naturliga försvar mot sjukdomar. Det försvagade immunsystemet kan göra att personer med hiv, som inte får behandling, insjuknar i sjukdomstillståndet aids som kan vara dödligt. År 2015 rapporterades 450 nya fall av hivinfektion vilket är något färre än år 2014 men som ligger på samma nivå som genomsnittet sedan år 2010. Detta är en oroväckande utveckling. Fastän att 95 procent av alla som lever med hiv i Sverige har tillgång till en välfungerande behandling, behöver informationen och kunskapen kontinuerligt upprätthållas och utvecklas. Ingen ska behöva drabbas. Därför behöver kunskaperna om hur man skyddar sig och hur hiv överförs väsentligen förbättras.

De tidigare decenniernas preventiva arbete som utvecklades mellan det civila samhället, vården och myndigheterna kom att fungera för att motverka överföring av hiv, se till att tillgången till vård och behandling fanns samt att möjligheten att testa sig vart tillgängligt för alla som hade skäl att testa sig. Dock saknas fortfarande ett nationellt test som innefattar snabba provsvar oavsett landsting och region. Dessa har dessvärre visat sig ha ojämlik kunskap om hur man arbetar med frågorna och därtill brister tillgängligheten för att göra hivtest snabbt beroende på vart i landet man befinner sig. 

Det krävs alltså tid, kunskap och resurser för att skapa rutiner och planer för att möjliggöra förbättrad vård och uppgiften kan inte allt för ofta luta sig mot det civila samhället.

I syfte att komma till rätta med informationsbrist och stigmatisering krävs informa­tionssatsningar om sjukdomen till allmänheten. Förutsättningarna för arbetet med hiv-prevention behöver därför ses över utifrån ett långsiktigt perspektiv och anpassas till nya förutsättningar. I detta arbete är ett borttagande av informationsplikten en viktig del. Många vågar idag inte berätta om sin sjukdom, vilket gör att den ytterligare anonymi­seras. Informationsplikten är dessutom kontraproduktiv ur ett preventionsperspektiv. De flesta som idag får hiv får detta av person som inte vet sin hivstatus.

Mot bakgrund av det anförda tillkännages för regeringen om behovet av insatser för hivprevention från kommuner och landsting/regioner. Samtidigt behöver de negativa konsekvenserna av informationsplikten redas ut så att fler kan testa sig.

Lawen Redar (S)

Anders Österberg (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hannah Bergstedt (S)

Hans Ekström (S)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Hillevi Larsson (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Sara Karlsson (S)

Teres Lindberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)