Kunskapscentrum för livsåskådnings- och trosfrågor

Motion 1999/2000:So460 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)
Utredningen "I God Tro, Samhället och nyandligheten" belyser behovet
av en ökad kunskap, om nyandliga frågor och fenomenets komplexitet
för dem som möter människor i kris i samband med medlemskap i en
rörelse. Det handlar enligt utredningen om social tillhörighet, om
trosföreställning, om auktoritet, underordning och mycket annat. Den
allmänna debatten om de nyreligiösa rörelserna sägs domineras av
överdrifter, och ibland av ren desinformation från olika parter. Kontakter
med forskare, vårdarbetare, medlemmar och andra visar entydigt på
behovet av en ökad dialog mellan samhället och de nya religiösa
rörelserna och på behovet av en seriös kunskap om det nya religiösa
landskapet.
Jag delar till fullo utredningens uppfattning om att behovet av en ökad
kunskap bland människor som möter avhoppare och andra, med problem för-
knippade med att man slutat eller blivit utesluten, eller för den delen anhörigs
medlemskap i en nyandlig rörelse, inte bara är av psykologisk natur. För att
kunna handskas med dessa mänskliga kriser sägs det heller inte räcka med ett
individuellt perspektiv, utan det krävs också  att social, juridisk och
teologisk
kunskap tillförs.
Utredningen föreslår att det inrättas en stiftelse med arbetsnamnet KULT-
kunskapscentrum för livsåskådnings- och trosfrågor. I Jönköpings län finns
många verksamma samfund och ett väl dokumenterat intresse för religion. I
länet finns också fördelen av en stor historisk erfarenhet om olika samfunds
framväxt i relation till det omgivande samhället. Jönköpings län bör därför,
med beaktande av de goda förutsättningar som finns i länet,  komma ifråga
för lokalisering av det genom utredningen föreslagna kunskapscentrum för
livsåskådnings- och trosfrågor.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om inrättande av ett kunskapscentrum för livsåskåd-
nings- och trosfrågor.

Stockholm den 1 oktober 1999
Carina Hägg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)