Kunskap om mäns våld mot kvinnor

Motion 2007/08:Ub481 av Carina Ohlsson (s)

av Carina Ohlsson (s)
s80009

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mäns våld mot kvinnor.

Motivering

I propositionen om kvinnofrid 1998 uttrycktes inte helt klart att regeringen fick i uppdrag att ändra i examensordningen så att vissa högskoleexamina skulle kompletteras med kunskap om mäns våld mot kvinnor. Det hade däremot föreslagits av den utredning som föregått propositionen, Kvinnofrid, SOU 1995:60. Högskoleverket fick i oktober 2003 uppdraget att utvärdera hur frågor om genusperspektiv och mäns våld mot kvinnor beaktas i utbildningar. I uppdraget skriver regeringen att olika yrkesgruppers utbildning i dessa frågor inte får bygga enbart på valfria moment eller på enskilda lärares engagemang i frågan.

Högskoleverket föreslog, när uppdraget redovisades i juni 2004, att regeringen skulle överväga att i examensordningen föra in krav på kunskap om mäns våld mot kvinnor i nio berörda utbildningar.

Men detta har ännu inte skett. Flera undersökningar visar att bristfälliga kunskaper ges till känna dagligen när våldsutsatta kvinnor och barn möter representanter från berörda yrkesgrupper.

Det är angeläget att frågan inte fördröjs ännu längre. Jag anser att riksdagen bör ge regeringen till känna att med det snarast komplettera examensordningen i de yrkesexamina som kvinnofridsbeslutet omfattade. Listan skall också kompletteras enligt Högskoleverkets förslag i ovan nämnda utvärdering.

Stockholm den 2 oktober 2007

Carina Ohlsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)