Kunskap för alla

Motion 2005/06:Ub426 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

av Birgitta Sellén m.fl. (c)
Sammanfattning

I denna motion hittar du bland annat följande förslag från Centerpartiet:

Anpassa skolan efter elevers olika förutsättningar.

Inför flexibel skolgång.

Utvecklingsplaner från år ett.

Betyg tidigare och i fler steg.

Satsa på elevers matematik-, läs- och skrivutveckling.

Stärk elevens rätt till stödundervisning.

Inrätta ett kvalitetsinstitut.

Förbättra elevernas psykiska och fysiska hälsa.

Fler lärare.

Låt skolledaren ha det yttersta pedagogiska ansvaret.

Ge lärarna tillgång till fortbildning, kompetensutveckling och vidareutbildning.

Utred hur karriärmöjligheter för lärare kan vidareutvecklas.

Återinför speciallärarutbildningen.

Inrätta ett kunskapskontrakt.

Stärk modersmålsundervisningen.

Stärk arbetsmiljön i skolan.

Nolltolerans
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (56)