Kultursponsring

Motion 2009/10:Sk422 av Anna Lilliehöök (m)

av Anna Lilliehöök (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kultursponsring.

Motivering

Kulturlivet är en viktig del av livskvalitet i moderna storstäder. Som exempel kan nämnas att det aktiva kulturlivet har ansetts vara en viktig bidragande faktor till tillväxten i medelstora städer, såsom Manchester och Barcelona. Dessa städer anses vara mycket attraktiva för företagsetableringar.

För att få ett mer kulturinriktat företagsklimat och ett mer företagsinriktat kulturklimat behöver former utvecklas för samarbete mellan företag och kulturinstitutioner. Detta rör sig inte bara om avdragsrätt utan också om att ett utrymme skapas för att samarbete skall kunna utvecklas på en trovärdig och hållbar grund. Sponsringsmöjligheterna behövs inte bara för fria grupper och fristående institutioner utan också för aktiviteterna på de stora nationella kulturinstitutionerna. Det är naturligtvis inte utan problem att blanda offentlig och privat verksamhet. Möjligheterna till utformning av sponsring behöver därför belysas för att få ett ökat utrymme för samarbeten.

Stockholm den 1 oktober 2009

Anna Lilliehöök (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)