Kulturreservat

Motion 2008/09:Kr212 av Liselott Hagberg (fp)

av Liselott Hagberg (fp)
fp1239

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av att Södermanland tillförsäkras möjligheter att fortsätta arbetet med att bilda kulturreservat.

Motivering

Möjligheten för länsstyrelser och kommuner att avsätta områden som kulturreservat – där syftet är att bevara värdefulla kulturpräglade landskap – infördes i miljöbalken den 1 januari 1999. I dagsläget finns det kulturreservat i totalt 20 län. Så sent som i juni i år fattades beslut om inrättandet av Södermanlands första kulturreservat. Ytterligare ett kulturreservat är under utredning i länet, nämligen Koppartorp i Nyköpings kommun. Området, som är ett gammalt gruvområde, fyller väl de krav som kan ställas på ett framtida kulturreservat. Det är därför av stor vikt att området skyddas så att kommande generationer ges möjlighet att ta del av den kulturhistoria detta område speglar.

Hela tanken med möjligheten att införa kulturreservat var att skapa en skyddsform i syfte att möjliggöra vård och bevarande av värdefulla historiska landskap och för att vårda och skydda natur- och kulturmiljövärden. Inom ett reservat ska en aktiv markanvändning samt vårdande och pedagogiska insatser vara möjliga. Ett kulturreservat ska däremot inte fungera som ett passivt skyddsinstrument.

De indelningar som Riksantikvarieämbetet föreslagit är agrara landskap, industrilandskap och samiska kulturlandskap. Syftet med indelningen har varit dels att förklara den bild av Sveriges kulturhistoria som det s.k. riksintresseurvalet syftar till att förmedla, dels att genom regionindelningen finna ett referenssystem för kulturhistoriskt tolknings- och urvalsarbete.

Kulturreservaten har en flexibel skyddsform, vilken medför att skyddet och bevarandearbetet kan anpassas till kulturmiljöernas olika förutsättningar och värden. Genom pedagogisk verksamhet är det också möjligt att ta till vara och förmedla såväl vetenskapliga som upplevelsemässiga värden. I ett kulturreservat ska det vara möjligt för besökare att uppleva bevarade kulturlandskap med pågående verksamhet, delta i aktiviteter och samtidigt få en uppfattning om de historiska skeenden som format landskapet.

Kulturreservaten fyller därmed en viktig funktion när det gäller bevarandet av kulturella miljöer åt eftervärlden men även när det gäller möjligheten att ta till vara och förmedla såväl vetenskapliga som upplevelsemässiga värden. Det är därför av stor vikt att arbetet med inrättande av kulturreservat kan fortsätta, särskilt i ett län som Södermanland med dess rika variation av skyddsvärda miljöer. Detta bör regeringen ges till känna.

Stockholm den 29 september 2008

Liselott Hagberg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-29
Yrkanden (1)