Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Kulturmiljövårdsutbildning vid högskolan i Karlstad

Motion 1990/91:Ub642 av Jan Hyttring (c)

av Jan Hyttring (c)
Kulturmiljövården har blivit en allt viktigare sektor i
samhället. Staten och övriga offentliga institutioner, liksom
hembygdsrörelsen och enskilda markägare har ökat sina
insatser för att bevara och levandegöra vårt kulturarv.
Länsmuseerna kommer att byggas ut ytterligare. Allt fler
länsstyrelser får en biträdande länsantikvarie, vilket är
positivt.
Det finns emellertid ett område som inte har följt med
utvecklingen och det är utbildningssidan. Visserligen är de
olika ämnena arkeologi, konstvetenskap,
arkitekturhistoria, etnologi, kulturgeografi etc. de
viktigaste för kunskapsuppbyggnad. Den
bebyggelseantikvariska utbildningen vid Göteborgs
Universitet är en viktig resurs, men när det gäller
kulturmiljövård är det fortfarande bara Stockholms
Universitet som har en renodlad utbildning omfattande 30
poäng. Genom att utbildningen bara finns på en ort och
behovet är så stort i hela landet finns det anledning att
anordna utbildning på ytterligare en ort. Högskolan i
Karlstad är under en intressant utveckling och med hänsyn
till dess tillgång på forskare och lärare som sysslar med
kulturmiljövård ur olika aspekter borde den vara en
intressant lokaliseringsort.
Utöver högskolans resurser finns det kompetens vid
Värmlands Museum och vid länsstyrelsen. Sammantaget
innebär detta att en kompetent lärarstab kan ställa upp för
en bra utbildning. I Värmland finns det också gott om
praktiska studieobjekt som fornlämningar, stadsbebyggelse
av varierande ålder, finnkulturen, träkyrkorna,
industrilämningarna och det varierande kulturlandskapet.
En utbildning i kulturmiljövård vid Högskolan i Karlstad
skulle därigenom kunna bli en stor nationell tillgång i den
framtida kulturmiljövården som kommer att ta ökade
samhällsresurser i anspråk.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär förslag till
kulturmiljövårdsutbildning vid högskolan i Karlstad.

Stockholm den 25 januari 1991

Jan Hyttring (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)