Kultur i hela landet

Motion 2013/14:Kr316 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S)

av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kultur i hela landet.

Motivering

Kultur ger näring åt själen. Forskning visar att den som ges möjlighet att utöva kultur får ökat självförtroende, stärker sin analytiska och problemlösande förmåga, blir bättre på socialt samspel och upplever högre livskvalitet.

Med bland annat den insikten infördes 2011 en kultursamverkansmodell med den goda intentionen att dessutom utvidga utrymmet för regionala prioriteringar och variationer. Tidigare avgjorde staten vilka kulturinstitutioner som var berättigade till statligt stöd men nu skulle regional och lokal delaktighet kring fördelning öka. Drygt två år senare tvingas vi dessvärre konstatera att detta tänkta goda initiativ resulterat i ett kulturliv som riskerar att gå kräftgång på grund av regeringens uteblivna satsningar.

Vi socialdemokrater är positiva till samverkansmodellen. Vi anser att regioner och landsting i samspel med kommunerna bäst anger riktning och visioner för det egna kulturlivet. Väl arbetade och förankrade kulturplaner ligger sedan till grund för den statliga anslagsfördelningen. Vilka områden som ingår är reglerat. Utanför modellen ska andra satsningar göras på alla nivåer men ska inte framhållas just i samverkansmodellens reform.

I syfte att ta vara på detta regionala och lokala engagemang och växla upp insatserna för kulturen svarade regioner och landsting upp mot intentionen i modellen och har i snitt ökat sina anslag med 5 procent.

Tyvärr möter regeringen inte de regionala satsningarna. De medel regeringen skickar in motsvarar en ökning på 0,49 procent (rapport från Sveriges Kommuner och Landsting). Det täcker inte ens den administrativa kostnadsökning som följt i samverkansmodellens spår. Det betyder att regeringen lämnar walkover i sitt ansvar för kulturens utveckling och vältrar över det ekonomiska ansvaret på regioner/landsting och kommuner.

Det är uppenbart att denna systematiska övervältring riskerar att utarma det lokala kulturengagemanget och minska de lokala projekten eftersom de regionala kulturverksamheterna både behöver täcka kostnadsutvecklingen och samtidigt fortsätta hålla en hög konstnärlig kvalitet.

Det duger inte. Vi socialdemokrater har högre ambitioner för Sverige. Vi vet att kulturella upplevelser har en avgörande betydelse för oss som individer och samhällets utveckling. Sverige behöver en framtidsinriktad kulturpolitik. Just nu är det den borgerliga regeringen som styr men vi anser det berättigat att satsa för kultur i hela landet samt möta den regionala kostnadsutvecklingen.

Stockholm den 2 oktober 2013

Helén Pettersson i Umeå (S)

Gunilla Svantorp (S)

Kent Härstedt (S)

Marie Nordén (S)

Meeri Wasberg (S)

Louise Malmström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)