Kronvittnessystem och anonyma vittnen

Motion 2019/20:955 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett kronvittnessystem och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett system med anonyma vittnen och tillkännager detta för regeringen.

Kronvittnessystem

I många år har Sverige legat efter avseende arbetet mot den organiserade brottsligheten, men på senare år har vi sakta kunnat skymta några framsteg. Ett av dessa var öppnandet för kronvittnessystem, som debatterats sedan 1986 då första förslaget om detta kom upp i Sverige och som möjliggör för rättsväsendet att på ett mer effektivt sätt använda sig av kriminella i arbetet för att straffa andra kriminella. Genom möjligheten till viss straff­lindring till följd av kriminellas vittnesmål mot andra kan rättsväsendet få avgörande information då dessa ofta sitter på unik insyn i den värld som svenska myndigheter ska bekämpa. Vare sig uppgifterna handlar om att finna stöldgods, vapen, adresser, namn eller andra uppgifter som leder till en fällande dom kan detta vara oerhört värdefullt för att myndigheterna ska kunna utföra den basala uppgiften att skydda våra medborgare.

Problemet med regeringens plötsliga uppvaknande rörande den möjlighet som ett kronvittnessystem kan innebära är att man enbart ”överväger” att införa ett kronvittnes­system. Då det är klarlagt att det är ett effektivt system i de länder som tillämpar detta och eftersom det finns ett brett stöd från expertisen i Sverige räcker inte detta. Reger­ingen ska införa ett kronvittnessystem.

Dagens rättssystem underblåser på olika sätt de kriminellas tystnadskultur samtidigt som svenska åklagare har begränsade befogenheter. Följden av detta är allt färre fäll­ande domar när det handlar om grövre brott och sådant som är kopplat till den organise­rade brottsligheten. Det erkänt effektiva systemet innebär inte bara ett slag mot den befintliga brottsligheten, utan det kan även verka brottsförebyggande och underlätta för tidigare kriminella att lämna sin gamla livsstil. Med fler uppklarade brott kan även offer och närstående få sin upprättelse och slippa delar av en redan så jobbig rättsprocess när myndigheterna misslyckas med att straffa kriminella.

Anonyma vittnen

Den 3 april 2019 beslutade riksdagen om ett tillkännagivande till regeringen med innebörden att möjligheten till anonyma vittnesmål vid allvarlig brottslighet skulle utredas efter att regeringspartiernas riksdagsledamöter valde att rösta nej till införandet av detta (i likhet med frågan om ett kronvittnessystem). Det är naturligtvis viktigt att frågor som dessa utreds innan en sådan förändring genomförs, men faktum är att ett system med anonyma vittnen redan finns, med goda resultat, i exempelvis våra grannländer Norge och Danmark.

Vi lever nu i en tid då den grova brottsligheten i Sverige har eskalerat då skjutningar och sprängdåd näst intill kommit att bli en del av det normala som vi läser i tidningarna. Polisen har oerhört svårt att klara upp dessa grova brott samtidigt som de brottas med en enorm arbetsbelastning. Ett av skälen till att just de gängrelaterade brotten är svåra att lösa är svårigheten att få vanliga människor som kan ha sett vitala delar av brottet att vittna. Vittnen hotas och attackeras, varför privatpersoner helt enkelt inte vågar vittna till följd av ett svagt vittnesskydd i kombination med allt mäktigare gäng på våra gator.

Då samhället är i stort behov av vittnen för att klara av att möta den organiserade brottsligheten krävs nya tag. Regeringen bör införa ett system med möjligheten till anonyma vittnesmål i vissa fall.

 

 

Markus Wiechel (SD)

Alexander Christiansson (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)