Kriterier för stöd till trossamfund

Motion 2003/04:Kr308 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att den bör göra en översyn av hur reglerna för stöd till trossamfund efterlevs av de samfund som beviljas eller söker bidrag, samt att detta bör ske innan beslut tas om bidragen 2005.

2 Bakgrund

I samband med att Svenska kyrkan skildes från staten tillkom en lag om stöd till trossamfund som ger registrerade trossamfund möjlighet att få statliga bidrag till sin verksamhet och att ta in medlemsavgiften via skattemyndigheten. I lagen finns kriterier för att ett trossamfund skall omfattas av lagen. Ett av dessa kriterier är att trossamfundet ”bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på”. De grundläggande värderingarna finns inskrivna i grundlagen. I propositionen och i KU-betänkandet betonas speciellt att trossamfundet bör motverka alla former av rasism och andra typer av diskriminering samt våld och brutalitet.

I en interpellation som besvarades av statsrådet Marita Ulvskog anförde Vänsterpartiet att denna lag inte tillämpas i praktiken. T.ex. hade Svenska Missionsförbundet nyligen utfärdat en central rekommendation till sina beslutande församlingar att homosexuella som lever i registrerat partnerskap inte skall ordineras till pastorer. Detta har inte tidigare gällt i Svenska Missionsförbundet utan är helt nytt och strider mot lagen om stöd till trossamfund. Det strider dessutom mot lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Alla har rätt att söka sig till prästutbildningen och fullfölja den. Det är en klar diskriminering om de sedan inte får möjlighet att utöva yrket på grund av sin sexuella läggning.

I proposition 2001/02:172 om ändringar i regeringsformen tydliggörs samhällets grundläggande värderingar om alla människors lika värde. Där uttrycks tydligt att det allmänna skall motverka diskriminering på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

När statsrådet Ulvskog i kammaren besvarade interpellationen sade hon bl.a. att regeringen avsåg att inleda en dialog med Svenska Missionsförbundet. Ett sammanträffande mellan ministern och representanter för Svenska Missionskyrkan (som den numera heter) ägde också rum, men i praktiken har ingen ändring i positiv riktning skett. Tvärtom har Svenska Missionskyrkans styrelse nyligen ställt sig avvisande till motioner från flera församlingar om likvärdig behandling av homosexuella pastorer och diakoner. Svenska Missionskyrkan har självbestämmande församlingar som kan anställa homosexuella pastorer och diakoner, men dessa erkänns inte formellt av distrikten.

3 Motivering

Vi vet att diskriminering på grund av sexuell läggning förekommer på många områden i samhället. Desto viktigare är det att staten aktivt motverkar diskriminering oavsett var den förekommer. Statsrådets svar på interpellationen var därför mycket glädjande. Statsrådet hänvisade också till att kravet på att trossamfunden skall bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på närmare utvecklas i förarbetena till de aktuella bestämmelserna (prop. 1998/99:124). Detta bör ske på så sätt att samfundet motverkar alla former av rasism och andra typer av diskriminering, våld och brutalitet. Samfundet bör också verka för att dess medlemmar vägleds av etiska principer som är förenliga med samhällets grundläggande demokratiska värderingar. Regeringen skall vid bedömningen av om ett samfund skall få statligt stöd göra en prövning mot villkoren för stödet och har då alltså att ta hänsyn till frågor om bl.a. demokrati och jämställdhet.

Men fortfarande beviljas alltså stöd till trossamfund utan att det tas tillräcklig hänsyn till vad som sägs i lagen om att statsbidrag endast får ges till samfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.

Brister när det gäller hänsyn till samhällets grundläggande värderingar finns säkerligen även inom andra samfund. Samtidigt menar vi att det är särskilt anmärkningsvärt att även ett samfund som verkat i landet mycket länge vidtar åtgärder som innebär tillbakagång snarare än framsteg. För homosexuella pastorer och diakoner i Svenska Missionskyrkan ser framtiden mörkare ut idag än när kulturministern besvarade interpellationen i april i år.

4 Förslag

Regeringen bör göra en översyn av hur reglerna för stöd till trossamfund efterlevs av de samfund som beviljats eller ansöker om bidrag. Detta bör ske innan beslut tas om bidragen för år 2005. Det tillkännages för regeringen.

Stockholm den 29 september 2003

Tasso Stafilidis (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)