Krisberedskap för tillvaratagande av kulturskatter

Motion 2008/09:Kr237 av Hans Rothenberg och Walburga Habsburg Douglas (m)

av Hans Rothenberg och Walburga Habsburg Douglas (m)
m1193

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell beredskapsplan för tillvaratagande av historiskt och kulturellt signifikanta föremål i händelse av större katastrof eller krig.

Motivering

Sverige är rikt på kultur- och konstskatter. I landets museer, slott, bibliotek och konsthallar vilar en icke förringbar del av vårt kulturarv. Äldre dagars måleri, konsthantverk, arkeologiska föremål och litteratur vittnar bland mycket annat om detta.

I Sveriges finns i dag beredskap för återställande av el, kommunikation, vatten och vägar under eller efter krig och katastrof. Att återställa exempelvis Nationalmuseum eller Livrustkammaren är dessvärre mycket svårt efter ödeläggelse. Det torde därför vara angeläget att Sverige också står berett att avvärja den plötsliga historielöshet som medföljer ett terroristangrepp eller en miljökatastrof.

Historien visar många exempel på hur ett lands konst och kultur påverkas under orostider. I samband med Irakkriget stod exempelvis många av landets museer obevakade, varpå innehållen länsades. Ovärderliga föremål har försvunnit. Under krig kan en attack vara tillräcklig för att utplåna hela kulturskatter.

I dag förekommer viss lagring av konst- och kulturföremål med fokus på långsiktigt bevarande. Detta sker i bergrum som bland annat disponeras av Riksarkivet, Kungliga biblioteket och Armémuseum. Föremålen har ofta låg rörlighet och är således sällan utställda. Men de mest tilldragande kultur- och konstföremålen når aldrig bergrummen på grund av den inneboende attraktionskraften. Dessa blir därtill de mest sårbara.

Sverige har under två århundraden förskonats från liknande incidenter. Vi har även förskonats från miljökatastrofer till följd av mänsklig påverkan av klimatet och övriga naturkatastrofer. Exemplen med översvämningar i Centraleuropa och Nordamerika talar sitt tydliga språk. Detta fråntar inte dagens generation ansvar att ha beredskap för oväntade och våldsamma händelseutvecklingar.

Stockholm den 1 oktober 2008

Hans Rothenberg (m)

Walburga Habsburg Douglas (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02
Yrkanden (1)