Kriminalisera hjälp till illegala invandrare

Motion 2012/13:Sf257 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kriminalisera en handling som syftar till att dölja en illegal invandrare för rättsväsendet eller hjälper honom eller henne att undkomma, undanröjer bevis om den illegala invandraren eller på annat dylikt sätt motverkar att rättsväsendet uppdagar var den illegala invandraren befinner sig.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa rapporteringsplikt till polisen för en anställd vid en offentlig institution, samt dess privata motsvarighet, som i sin yrkesutövning påträffar en illegal invandrare som den anställde förstår eller borde ha förstått är illegal invandrare.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det illegalt för offentliga myndigheter eller dess privata motsvarigheter att låta illegala invandrare utnyttja offentliga myndigheters, eller dess privata motsvarigheters, tjänster eller service annat än för akut sjukvård.

Motivering

Illegala invandrare, det vill säga det är de som ej fått uppehållstillstånd, de som avvisats eller utvisats, undanhåller sig från de svenska lagarna och svensk rättsskipning. De är med andra ord brottslingar. Att ge illegala invandrare vård utan att rapportera dem till polisen är idag lagligt. Även de som går ett steg längre och gömmer flyktingar som inte fått uppehållstillstånd håller sig inom lagen så länge de inte gör det för egen vinning.

Det är orimligt att det är lagligt att hjälpa brottslingar. Jag vill därmed göra det olagligt att gömma, hjälpa eller på andra sätt underlätta för illegala invandrare att hålla sig undan från den svenska rättsskipningen på liknande sätt som anges i, 17 kap. 11 § BrB om skyddande av brottsling.

På samma sätt bör det bli obligatoriskt för anställda vid alla offentliga institutioner, både på lokal och nationell nivå samt deras privata motsvarigheter, såsom skola, sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten med mera, att till polisen rapportera in uppgifter om de träffar på en illegal invandrare som de förstår eller borde ha förstått var en illegal invandrare.

Slutligen ska det för offentliga myndigheter eller dess privata motsvarigheter vara illegalt att låta illegala invandrare ta del av dessa myndigheters tjänster eller service, annat än för akut sjukvård. Även här ska dock naturligtvis den illegala invandraren rapporteras till polisen och vårdkostnaden utkrävas personen i fråga.

Stockholm den 3 oktober 2012

Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)