Kretsloppsanpassa avloppen

Motion 2012/13:C431 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gällande kretsloppsanpassning av våra avlopp i syfte att bidra till att rädda Östersjön.

Motivering

Övergödningen är ett av de stora hoten mot Östersjön och havets framtida möjligheter att leverera viktiga ekosystemtjänster. Sverige har tillsammans med övriga länder runt Östersjön inom ramen för Helcomsamarbetet vidtagit många åtgärder inom en rad olika områden för att bringa ner hoten mot vår havsmiljö. Mycket återstår att göra.

Jordbruket är en av de stora källorna till övergödningen. Samtidigt som jordbruket tillför konstlad fosfor och bidrar till övergödningen har våra VA-system byggts upp för att spola bort istället för att ta vara på näringsämnen som skulle kunna tillföras jorden. Regeringen har genom stöd på närmare 500 miljoner kronor fram till 2012 medverkat till närmare 600 lokala projekt för att minska övergödningen. Det har skapat förutsättningar för många intressanta lösningar, bland annat i Hölö i Södertälje kommun. Dessa projekt ger självklart även grund till översyn, förändring och nya krav både i myndigheters regelverk och lagstiftning.

Ökat fokus bör ligga på att ta vara på avloppslösningar som kan uppnå bästa möjliga källsortering istället för att som hittills se på recipienternas tålighet som avgörande vid val av teknisk lösning. Lagen om allmänna vattentjänster anger idag VA-huvudmännen utrymme att utnyttja annan teknik än den idag förhärskande. Här finns en rad frågor kopplade till detta som kräver klarlägganden i syfte att utveckla och inte konservera åldrad teknik.

Miljöbalkens krav på att kretslopp ska uppfyllas kan behöva förtydligas som ett led i att forma våra allmänna VA-system med näringsämnenas kretslopp i fokus, både vid nybyggnation och vid exempelvis stambyten i befintligt fastighetsbestånd. Myndigheterna bör ge i uppgift att uppmuntra kommunerna att anta kretsloppsperspektiv i sina Va-planer och i arbetet med enskilda avlopp. Boverket skulle kunna införa krav på 2-rörssystem vid all nybyggnation för att möjliggöra kretsloppslösningar.

Vissa av de åtgärder som här föreslås kan behöva utredas ytterligare och regeringen bör säkerställa att det sker skyndsamt. Andra åtgärder kan vidtas inom ramen för regeringens regelstyrning. Det handlar om att ta vara på de erfarenheter som vunnits och resultat som genomförda projekt visat i syfte att förändra och förtydliga regelverk för att rädda Östersjön.

Stockholm den 1 oktober 2012

Kerstin Lundgren (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)