Kravet på kontrollansvarig vid privat byggnation av småhus

Motion 2019/20:857 av Mikael Strandman (SD)

av Mikael Strandman (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kravet på certifierad kontrollansvarig vid privat byggnation av småhus enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900) och att återgå till det som gällde tidigare med en kvalitetsansvarig i stället och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kontrollansvarig (KA) är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och som ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Huvudregeln enligt plan- och bygglagen (PBL) är att det ska finnas en eller flera certifierade kontrollansvariga vid utföranden av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov och/eller marklov. Den kontrollansvarige ska medverka till att ett projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked. Den kontroll­ansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac. Den nya lagen om en certifierad kontrollansvarig utan anknytning till byggherren har kommit att medföra ytterligare en administrativ kostnad för privatpersoner som väljer att bygga sitt småhus i stället för att köpa ett befintligt. Privatpersonen (byggherren) måste till en ansenlig kostnad anlita en certifierad kontrollansvarig från något privat företag.

De genomsnittliga kringkostnaderna, exklusive tomt, material och schakt-/byggnadsarbeten, för en privat byggnation av småhus i närhet av våra större städer är cirka en halv miljon kronor.

Staten bör vara restriktiv med tvingande pålagor för enskilda avseende verksamheter av privat karaktär. Vi har byggnormer som byggherren måste förhålla sig till, och vi har alla de bestämmelser och regler som stipuleras av kommunens byggnadsnämnd och det bygglov som getts. Det borde vara upp till den privata byggherren att själv redovisa för kommunens byggnadsnämnd hur detta har uppfyllts.

Med hänvisning till ovanstående bör plan- och bygglagen (2010:900) i detta avseende (10 kap. 9 §) återgå till den form som gällde tidigare, det vill säga att byggherren vid privat byggnation av småhus själv kan utse en kvalitetsansvarig för de uppgifter som nu åläggs en certifierad kontrollansvarig.

Mikael Strandman (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)