Krav på miljömässig och social hållbarhet vid all offentlig upphandling

Motion 2020/21:1597 av Magnus Manhammar m.fl. (S)

av Magnus Manhammar m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att ha en tvingande lagstiftning som tillser att hänsyn tas till miljömässig och social hållbarhet vid offentlig upphandling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år köper svenska myndigheter varor och tjänster för över 500 miljarder kronor. Lagen om offentlig upphandling (LOU) ska ge alla företag samma chans att sälja sina varor och tjänster till myndigheter. Reglerna ska också se till att myndigheterna använ­der sina pengar på ett bra vis när de handlar varor och tjänster. Det är statliga myndig­heter, kommuner och regioner som måste följa lagen om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsmyndigheten konstaterar att ”genom att ställa hållbarhetskrav i upp­handlingen kan offentlig sektor bidra till att miljökvalitetsmålen nås”. Med andra ord finns idag ingenting som säger att kriterier som social och miljömässig hållbarhet måste ingå vid offentlig upphandling. Ett sämre alternativ för miljö och människa kan alltså vinna en upphandling så som lagen nu ser ut.

Det borde vara en självklarhet 2020 att hållbarhetsaspekterna utgör obligatoriska kriterier vid all offentlig upphandling. Regeringen bör därför undersöka möjligheten att börja ställa tydliga miljömässiga och sociala hållbarhetskrav vid all offentlig upphand­ling.

 

 

Magnus Manhammar (S)

 

Mattias Vepsä (S)

Hanna Westerén (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)