Krav på dörrlås för att förhindra inlåsning

Motion 2004/05:Bo261 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen begär att regeringen ger berörda myndigheter i uppdrag att se över sina regelsystem när det gäller kvinnor och flickor som hålls inlåsta av anhöriga.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka medvetandet om att kvinnor och flickor sitter frihetsberövade i sina egna bostäder.

Motivering

Idag befinner sig kvinnor och flickor inlåsta i familjens lägenhet av nära anhöriga, oftast frihetsberövade av maken. Ett brott som röner föga intresse men inte heller beaktas av ansvariga inom rättsväsendet eller andra aktörer som Boverket och Räddningsverket. Att låsa in en person är ett brott men medför samtidigt en stor risk vid behov av snabb utryming. Med dagens lås kan bostaden låsas utifrån medan den inlåsta kvinan inte kan låsa upp ytterdörren eller fönstret innefrån bostaden.

Om en peson hålls inspärrad mot sin vilja är detta ett brott.- olaga frihetsberövande - vilket kan ge fängesle i läget ett och högst tio år.Om brottet bedöms som grovt beror i första hand på hur länge personen varit berövad friheten. Det har också betydelse på vilket sätt frihetsberövandet har skett. Även det grövre brottet människorov kan komma ifråga.

Författningsregler som föreskriver förbud mot låsanordningar som barn kan öppna med nyckel finns inte för privatbostäder. Många uthyrare har interna regler för montering av lås i dörr och fönster, men främst är reglerna av estetiska och kostnads skäl för återställande. Boverket har i sina föreskrifter reglerat utrymingsvägar i byggnader. Av Boverkest föreskrifter framgår att huvudreglen är att utrymingsvägar inte får vara försedda med dörrar som endast går att öppna med nyckel. Dock har man undantaget bostäder.

I lagen om skydd mot olyckor ställs generellt krav påägare och nyttjanderättshavande till bland annat byggander att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brott. Men också för att hindra eller förebygga skador av brand, regeln gäller även privatbostäder.

Försäkringsbranschen har egna regler om godkända lås. Men det är försäkringbolagen som själva ställer dessa krav på försäkringtagarna. Generellt kan sägas att godkänt lås avser ett lås som är prövat och rekommenderat av Svenska Stöldskyddsföreningen. Reglerna tar sikte på inbrottsskydd.

Jag menar att det är nödvändigt att öka medvetenheten om att kvinnor och flickor hålls inlåsta i våra bostadområden och att det är ett grovt brott. Men även att regeringen ger berörda myndigheter i uppdrag att se över sina regelssystem. Detta i syfte för att dessa ska bidra till det brottsförebyggande arbetet samt säkra möjligheten till utrymming även för utsatt kvinnor och flickor.

Stockholm den 1 oktober 2004

Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)