Krav på att följa sysselsättningsutvecklingen

Motion 2016/17:1555 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utgå från sysselsättningsgraden i sin politik och att regeringen ska redovisa sysselsättningspåverkan av sin politik och tillkännager detta för regeringen.

Bakgrund

Det är viktigt att den ekonomiska politiken tar sin grund i sysselsättningsgraden och hur många som arbetar. Hur många som arbetar är viktigt att följa då detta påverkar vår gemensamma finansiering av välfärden. Sysselsättningsgraden går inte heller lika lätt att manipulera på olika sätt såsom exempelvis arbetslöshetsgraden går att göra. Den förda ekonomiska politiken bör grunda sig i och redovisa sysselsättningseffekterna.

I och med den nya rödgröna regeringens tillkomst under hösten 2014 har målbilden förskjutits från sysselsättningsgraden hos den arbetsföra delen av befolkningen till ett fokus på arbetslöshet. Fokusskiftet från sysselsättningsgrad till arbetslöshet är mycket olyckligt då antalet arbetslösa går att manipulera genom att bedriva en politik som lättare för över människor i olika bidragssystem eller till utbildningar som inte alls garanterar övergång i anställningar eller annan vettig sysselsättning. Det är även mycket olyckligt att regeringen slutat redovisa sysselsättningseffekterna av sin politik i sin budgetproposition.

Vi har därför tidigare krävt att regeringen inte bara följer arbetslöshetsutvecklingen utan även redovisar hur många nya arbetstillfällen och vilken sysselsättningsökning som har åstadkommits. Detta genom att en ny politisk inriktning med ett annat mål för hur den svenska arbetsmarknaden ska fungera har etablerats och, som vi tycker, ett fokus på sysselsättningsutvecklingen hamnat i skymundan.

Motivering

När utskottet behandlade frågan 2014/15 skrev man i sitt betänkande bland annat att ett mål för sysselsättningen givetvis är en god utgångspunkt, men sedan radade man upp argument just emot detta konstaterande. Det hela slutade med att utskottet ansåg att ett fokus på sysselsättningen till och med kan leda till att man misstolkar den förda politiken som ineffektiv i att bekämpa arbetslösheten. Detta är för oss ett mycket förvånande konstaterande, om nu en gång utskottet ändå samtidigt ansåg att ett fokus på sysselsättningen per definition är en god utgångspunkt?

Vi vill därför att regeringen i sin utformning av politik tar grund i sysselsättningsgraden istället för antalet arbetslösa. Regeringen borde även i sin budgetproposition konkret redovisa konsekvenserna på sysselsättningen av sina reformer. Vi vill med bifall till denna motion att riksdagen ger regeringen det tillkänna.

Finn Bengtsson (M)

Lotta Finstorp (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)