Kraftföretagens finansiella ansvar

Motion 1994/95:N447 av Lennart Daléus (c)

av Lennart Daléus (c)
I samband med kostnaderna för hanteringen av
kärnkraftens avfall etc kan det uppstå ett ekonomiskt glapp
om ett kärnkraftverk stängs innan det aktuella företaget
hunnit betala in medel för hanteringskostnaderna. Det
kommer också att kunna uppstå ett ekonomiskt glapp om
kostnaderna för avfallshanteringen visar sig överstiga de
resurser som avgiftsvägen betalats in från kraftföretagen.
Detta finansiella glapp bör överbryggas genom att
kraftföretagen i särskild ordning ålägges att garantera
erforderliga resurser. Regeringen bör vidta åtgärder med
detta syfte.
Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om kraftföretagens finansiella ansvar för
avfallshantering etc.

Stockholm den 25 januari 1995

Lennart Daléus (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)