Kostnadsfria graviditetstester

Motion 2016/17:2488 av Linus Bylund m.fl. (SD)

av Linus Bylund m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna till och kostnaderna för att införa ett system där graviditetstester av det enklare slaget finns att hämta ut gratis på apotek för alla kvinnor, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Abort är en fråga som många gånger väcker känslor och ett ämne som det finns väldigt många olika och starka åsikter kring. Dock torde det vara tämligen okontroversiellt att säga att varje abort kan leda till problem för kvinnan som genomgår den, samt att sådana problems förekomst och allvarlighetsgrad generellt ökar ju senare i graviditeten aborten genomförs. Även etiska aspekter på avslutandet av ett människoliv i vardande blir mer komplicerade ju längre gången en graviditet är vid en abort.

Också ur samhällsekonomiskt perspektiv är en tidig abort att föredra framför en sen sådan, såväl avseende kostnader kopplade till själva aborten som kostnader uppkomna av efterföljande komplikationer av fysisk eller psykisk karaktär. Av denna anledning är det önskvärt att så kallade oönskade graviditeter upptäcks så tidigt som möjligt.

Även i situationer där graviditeten kan kallas oväntad snarare än oönskad är ett tidigt konstaterande av densamma viktig. Ju tidigare en graviditet upptäcks, desto mindre tidspress i en situation där kvinnan och eventuell partner har ett viktigt beslut att fatta.

Idag kan en kvinna som misstänker att hon är gravid antingen köpa ett graviditetstest på ett apotek/nätapotek eller i förekommande fall testa sig på ungdomsmottagningen, och det är i de flesta fall fullgott.

Dock finns det risk att framförallt yngre kvinnor av olika skäl väntar med att testa sig. Det kan handla om en knapp ekonomisk situation eller hemförhållanden som gör att de drar sig från att gå till en ungdomsmottagning.

Graviditetstest finns i många olika utföranden. Alltifrån avancerade varianter som kan ge en uppskattning av hur lång tid som förflutit sedan befruktning till enklare varianter som bara ger information om huruvida kvinnan är gravid eller inte. De sistnämnda kostar inte mer än några kronor styck att köpa in som privatperson i storpack på nätapotek. Därmed torde det heller inte vara en särskilt stor kostnad att erbjuda dessa kostnadsfritt, samtidigt som det kan göra stor skillnad för den enskilda kvinna som annars avstår från test. Detta kommer även spara resurser för samhället på grund av att fler aborter som ändå skulle ha gjorts i ett senare skede istället görs tidigare.

Vi föreslår därför att man utreder möjligheterna till, och kostnaderna för, att införa ett system där graviditetstest av det enklare slaget finns att hämta ut kostnadsfritt på apotek för alla kvinnor.

Linus Bylund (SD)

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)