Körkortsundervisning

Motion 2002/03:Ub499 av Matilda Ernkrans och Hillevi Larsson (s)

av Matilda Ernkrans och Hillevi Larsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av en förberedande teoretisk körkortsutbildning som ett frivilligt tillval i gymnasieskolan.

Motivering

Möjlighet att ta körkort får inte bli en klassfråga. Alla ungdomar ska ha möjlighet att ta körkort till ett överkomligt pris oberoende av egen eller föräldrars ekonomi. Att ha körkort är idag många gånger en förutsättning för såväl arbete som ett rikt socialt liv. Utanför storstäderna är det nödvändigt att ha tillgång till bil för att nå nöjes- och fritidsutbud. På sikt kan den låga andelen ungdomar med körkort också bli en fara för samhället och ett hinder för ekonomisk utveckling. Endast tre av tio 18-åringar i Sverige tar idag körkort trots de allt bättre tiderna. I storstäderna är trenden särskilt påtaglig. I Stockholm är det bara 10–15 procent av 18-åringarna som tar körkort.

För tio år sedan tog hälften av varje årskull körkort. Femton till tjugo år tillbaka hörde det till undantagen att ungdomar inte hade körkort. 1989 tog drygt 50 procent av 18-åringarna i landet körkort. På ett enda år sjönk antalet till runt 35 procent. Sedan 1991 har andelen 18-åringar som tar körkort legat på en relativt stabil men låg nivå, på dryga 30 procent. 1997 blev ett bottenår. Då tog bara 27 procent av 18-åringarna körkort. Detta är ingen entydig internationell trend. I grannlandet Finland tog t ex 67 procent av 18-åringarna körkort 1999. I Norge och Danmark ligger andelen på liknande nivåer. En av anledningarna till att andelen ungdomar i Sverige som tar körkort har minskat kraftigt är att kostnaderna för att skaffa körkort är alltför höga.

Sedan den 1 januari 1997 tillkommer exempelvis 25 procents moms på den redan höga kostnaden. Det finns en uppenbar risk att Vägverkets senaste förslag till stegvis förarutbildningssystem innebär att kostnaderna för att skaffa körkort kommer att öka ytterligare. Vägverkets egna beräkningar visar att kostnaderna kommer att öka med flera tusen kronor jämfört med idag.

Att kunna köra bil, och att ha goda trafiksäkerhetskunskaper, tillhör definitivt allmänbildningen. Av rättviseskäl bör därför den förberedande teoretiska körkortsutbildningen införas som ett frivilligt tillval i gymnasieskolan. Det finns flera exempel på gymnasieskolor som redan prövat detta med goda resultat.

Stockholm den 22 oktober 2002

Matilda Ernkrans (s)

Hillevi Larsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)