Körkortsåterkallelse

Motion 2002/03:T395 av Lars Wegendal m.fl. (s)

av Lars Wegendal m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att genomföra en uppföljning av läkarnas anmälningsskyldighet enligt körkortslagen vad gäller medicinskt olämpliga förare.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utvärdera omfattningen och efterlevnaden av muntliga och frivilliga överenskommelser mellan läkare och patient om att avhålla sig från att framföra körkortsbelagt fordon.

Motivering

Körkortslagen är den lag som reglerar de villkor som gäller för att framföra körkortsbelagda fordon. Av lagen framgår att körkortsinnehavet i Sverige idag i princip är livslångt. Läkares skyldigheter regleras också i körkortslagen. Om läkare finner att körkortsinnehavaren av medicinska skäl är uppenbart olämplig att inneha körkort skall läkaren anmäla detta till länsstyrelsen. Innan anmälan görs skall körkortsinnehavaren underrättas. Anmälan behöver emellertid inte göras om det finns skäl att anta att körkortsinnehavaren kommer att följa läkarens anvisningar att avstå från att framföra körkortspliktiga fordon.

Enligt en utredning vid Vägverket har läkarnas följsamhet till körkortslagens bestämmelser varit mycket dålig. Ur denna studie framgick att körkortet av läkarna betraktades som mer än ett behörighetsbevis. Det sågs som en självklar del i vuxenlivet och har med människors integritet att göra. Läkarna känner en ovilja att anmäla personer som är olämpliga att köra bil. Det finns flera skäl till denna ovilja, bland annat att det kan skada förtroendet mellan läkare och patient.

Det har genomförts målinriktade kampanjer som har strävat till att ge ökad kunskap i trafikmedicin hos läkarkåren. I den nationella planen för vägtransportsystemet 1998–2007 sägs att läkare måste ta större ansvar när det gäller medicinskt olämpliga förare och leva upp till sin lagstadgade anmälningsskyldighet beträffande körkortsinnehavet.

I enlighet med vad som anförts ovan är ett av de stora problemen att läkare kan göra en frivillig överenskommelse med en körkortsinnehavare om att personen skall avstå från att framföra ett körkortspliktigt fordon. Problemet är inte själva överenskommelsen utan bristen på uppföljning av överenskommelsen. Ingen registrering sker, ingen markering på körkortet sker och överenskommelserna blir helt omöjliga att följa upp. En enkät gjord i Hallands län indikerar att körkortsinnehavare som av medicinska skäl avråds från att köra inte följer överenskommelsen utan fortsätter att köra.

Huruvida vi i Sverige skall införa ett annat system än det som nu råder är för tidigt att slå fast. Det finns emellertid många olika system i Europa som kan vara intressanta att följa. Vad vi kan göra för att få ett bättre underlag för att gå vidare är att göra dels en uppföljning av läkarnas anmälningsskyldighet när det gäller medicinskt olämpliga förare, dels en utvärdering av läkarnas möjlighet att träffa muntliga och frivilliga överenskommelser med patienten om att avhålla sig från framförandet av körkortsbelagt fordon. Denna uppföljning och utvärdering av körkortslagens möjligheter bör snarast komma till stånd. Detta bör tillkännages för regeringen.

Stockholm den 23 oktober 2002

Lars Wegendal (s)

Tomas Eneroth (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)